Ishrana useva biljaka

Pravilan rast i razvoj biljaka zahteva uravnoteženi balans hranljivih elemenata koji se nalaze u zemljištu.

Optimalna ishrana biljaka

Prema fiziološkoj ulozi hranljivi elementi dele se na esencijalne makro i mikroelemente i korisne elemente. Makroelemente je moguće podeliti na primarne i sekundarne.

Primarni makroelementi su oni bez kojih biljke ne mogu da rastu niti da se razvijaju. Bez njih ne mogu da završe vegetativnu i reproduktivnu fazu svog životnog ciklusa i zbog toga ih u biljkama ima u većim količinama. Najznačajniji od njih su azot (N), fosfor (P) i kalijum (K).

Sekundarni makroelementi po ulozi su isti kao i primarni makroelementi i potrebni su za optimalan rast i razvoj biljaka. Tu spadaju sumpor (S), magnezijum (Mg) i kalcijum (Ca), a njihova uloga je važna u definisanju prinosa i kvaliteta gajenih useva.

Mikroelementi su elementi čije prisustvo pojačava i nadopunjuje efekat makroelemenata i povoljno deluju na brojne fiziološke procese u biljkama. Tu spadaju bor (B), mangan (Mn), bakar (Cu), molibden (Mo), gvožđe (Fe) i cink (Zn). Njihovo prisustvo u pojedinim funkcijama metabolizma daje im važnu ulogu u procesu ishrane biljaka.

Svi potrebni makro i mikroelementi su u sastavu Elixir Zorka mineralnih đubriva

7 N Azot
15 P Fosfor
19 K Kalijum
20 Ca Kalcijum
12 Mg Magnezijum
16 S Sumpor
5 B Bor
29 Cu Bakar
25 Mn Mangan
26 Fe Gvožđe
20 Zn Cink

Elixir Zorka mineralna đubriva izbalansiran odnos hraniva

Primarni makroelementi

Elixir Zorka kompleksna đubriva sadrže azot u amonijačnom i nitratnom obliku, čime obezbeđuju adekvatnu ishranu useva ovim makroelementom.

Sekundarni makroelementi

Elixir Zorka kompleksna mineralna đubriva obogaćena su sekundarni elementima i na taj način obezbeđuju kompletnu ishranu biljnih kultura u svim fazama rasta i razvića doprinoseći boljem kvalitetu i visini prinosa.

Mikroelementi

Mikroelementi su važni za normalan rast i razvoj biljaka i njihovo učestvovanje u brojnim metaboličkim procesima im daje važnu ulogu u procesu ishrane.

PRIMARNI MAKROELEMENTI

7 N Azot

AZOT je neophodan primarni makroelement i ne postoji proces u biljkama na koji azot ne utiče posredno ili neposredno. Ovaj element spada u grupu prinosnih elemenata, jer u značajnoj meri utiče na visinu prinosa i njegova ključna uloga se ogleda u proizvodnji hlorofila i sintezi proteina, tako da u velikoj meri utiče i na sam kvalitet proizvoda.

Azot se u zemljištu nalazi u obliku organskih i mineralnih jedinjenja. Organski azot se nalazi u humusu i njegova pristupačnost biljkama uslovljena je procesom mineralizacije.

Mineralni azot u zemljištu obuhvata amonijačni, nitratni i amidni azot, pri čemu biljka iz zemljišta najlakše usvaja azot u amonijačnom i nitratnom obliku:

  • Amonijačni azot – Pristupačan oblik koji biljka direktno ugrađuje u organsku materiju
  • Nitratni azot – Odmah je dostupan biljkama i vrlo brzo deluje
  • Amidni azot – Urea sadrži azot u amidnom obliku koji se u zemljištu postepeno pretvara u nitratni i amonijačni oblik, koji su zatim lako dostupni biljkama

Elixir Zorka kompleksna đubriva sadrže azot u amonijačnom i nitratnom obliku, čime obezbeđuju adekvatnu ishranu useva ovim makroelementom.

15 P Fosfor

FOSFOR spada u grupu primarnih makroelemenata, ima gradivnu ulogu jer ulazi u sastav mnogih organskih jedinjenja koja se nalaze u biljkama. Fosfor je veoma važan za procese oplodnje kod biljaka kao i za dobro ukorenjavanje i jačanje korenovog sistema. Biljke usvajaju fosfor za sve vreme rasta i razvoja, ali najintenzivnije na početku vegetacije. Za ishranu biljaka od značaja je količina lako pristupačnog (dostupnog ili ratvorljivog fosfora), a to je uglavnom fosfor koji se nalazi u zemljišnom rastvoru u obliku lako rastvorljivih soli.

Neka od Elixir Zorka kompleksnih mineralnih đubriva sadrže i do 95% vodorastvornog fosfora, čime se garantuje značajna količina pristupačnog i brzo usvojivog fosfora na svim tipovima zemljišta.

19 K Kalijum

KALIJUM spada u makro regulacione elemente i ne ulazi u sastav biljnih organskih jedinjenja. Kalijuma ima više u vegetativnim nego u reproduktivnim delovima, što je suprotno azotu i fosforu. On utiče na fotosintezu, transport ugljenih hidrata, vodni režim biljaka, aktivira enzime, stimuliše rast mladog tkiva i doprinosi većoj tolerantnosti biljaka na nepovoljne uslove spoljašnje sredine i bolesti.

Elixir Zorka kompleksna đubriva sadrže kalijum (izražen kao K2O) koji potiče iz kalijum – hlorida ili kalijum- sulfata, vodorastvoran je i lako pristupačan biljci.

SEKUNDARNI MAKROELEMENTI

20 Ca Kalcijum

Kalcijum spada u grupu neophodnih sekundarnih, regulacionih makroelemenata I odgovoran je za strukturnu i fiziološku stabilnost biljnog tkiva, deobu i rast ćelija. Kod voća i povrća, kalcijum je veoma bitan jer utiče na čvrstoću plodova i njihov kvalitet za potrebe čuvanja, skladištenja i transporta.

12 Mg Magnezijum

Magnezijum je ključni sekundarni makroelement za rast i razvoj biljaka, sastavni je deo molekula hlorofila čime utiče na proces fotosinteze i stvaranja organske materije. Dobra obezbeđenost ovim elementom doprinosi postizanju stabilnih i kvalitetnih prinosa.

16 S Sumpor

Sumpor se ubraja u grupu neophodnih i konstitucionih elemenata. Sastavni je deo proteina i utiče na njihovu sintezu u biljkama, a dobra obezbeđenost ovim hranivom utiče na bolje iskorišćavanje azota, pravilan razvoj biljaka, povećanje otpornosti prema patogenima i stresnim uslovima poput suše, niskih i visokih temperatura.

Elixir Zorka kompleksna mineralna đubriva obogaćena su sekundarni elementima i na taj način obezbeđuju kompletnu ishranu biljnih kultura u svim fazama razvića doprinoseći boljem kvalitetu samog proizvoda i povećanju prinosa.  

MIKROELEMENTI

5 B Bor

Bor je mikroelement neophodan za normalan razvoj i funkcionisanje generativnih organa, odnosno diferencijaciju cvetnih začetaka, cvetanja, oplodnju, zametanje i razvitak plodova. Pored drugih brojnih funkcija u biljakama, važnu ulogu ima i u sintezi i transportu ugljenih hidrata (šećera).

29 Cu Bakar

Bakar je mikroelement važan za funkcionisanje nekoliko enzima ključnih u oksidacionim procesima. Tako neposredno utiče na procese fotosinteze, disanja, sinteze proteina, prometu ugljenih-hidrata, formiranju lignina.

25 Mn Mangan

Mangan je mikroelement koji je izuzetno važan za fotosintezu, ima vodeću ulogu u hloroplastima i značajan je za asimilaciju i metabolizam azota.

26 Fe Gvožđe

Gvožđe ulazi u sastav brojnih kompleksnih organskih jedinjenja. Učestvuje u brojnim fiziološkim procesima u biljci poput disanja, sinteze hlorofila, fotosinteze kao i metabolizmu azota. Biljke iznose relativno male količine ovog elementa iz zemljišta, a na alkalnim zemljištima (pH >7) često može doći do njegovog nedostatka što se odražava na razvoj biljke i pojavu hloroze.

20 Zn Cink

Cink je mikroelement koji doprinosi sintezi biljnih hormona (auksina) koji utiču na na rast i izduživanje ćelija. Učestvuje u nizu enzimatskih procesa koji utiču na fotosintezu, sintezu proteina itd.

Mineralna ishrana

Cilj optimalne mineralne ishrane biljaka jeste da se dopuni razlika između potrebe biljaka i mogucnosti zemljišta da obezbedi biljku sa pojedinim hranivom. Optimalna količina dodatih hraniva je bitna da sa jedne strane u potpunosti zadovolji potrebe biljaka, a sa druge ne ostavlja višak u zemljištu.

Pogledajte naša đubriva

Preporuke đubrenja različitih kultura

Pogledajte savete agronoma vezano za primenu Elixir Zorka mineralnih đubriva.

Pšenica

Iskustva u ratarskoj proizvodnji su pokazala da se dobri rezultati u proizvodnji strnih žita postižu primenom NP i NPK formulacija sa naglašenim fosforom (P)

Kukuruz

Proizvodni asortiman fabrike mineralnih đubriva Elixir Zorka obuhvata paletu različitih formulacija koje svojim odnosom hranivih elemenata odgovaraju zahtevima proizvodnje kukuruza

Suncokret

Suncokret spada u kaliofilne biljke, pa bi u tehnologiju proizvodnje trebalo uvrstiti neku od formulacija koja imaju izraženiji udeo kalijuma (K)

Soja

Za uspešnu proizvodnju soje veoma je bitno adekvatno bilansiranje hraniva u zemljištu, gde se bez odgovarajuće primene kompleksnih mineralnih đubriva ne mogu očekivati stabilni i visoki prinosi

Šećerna repa

Šećerna repa spada u kaliofilne biljke i veliki je potrošač hraniva. U praksi se upotrebljavaju razne NPK formulacije sa povećanim udelom kalijuma (K) ili PK formulacije sa određenim odnosom fosfora (P) i kalijuma (K)

Uljana repica

Jedan od osnovnih preduslova za postizanje stabilnih i visokih prinosa uljane repice je izbalansirana ishrana mineralnim đubrivima sa akcentom na azot (N) u fazama od početnog prolećnog porasta pa do cvetanja

Duvan

Osnov za pravilnu ishranu duvana jeste analiza zemljišta. Upotreba mineralnih đubriva sa optimalnim sadržajem fosofora (P) i naglašenim sadržajem kalijuma (K) u obliku sulfata su pokazala odlične rezultate

Pasulj

Biljkama pasulja je azot iz zemljišta, odnosno iz đubriva potreban u početku vegetacije dok se na korenu ne formiraju kvržice. Takođe, veoma je značajno prisustvo fosfora (P) i kalijuma (K) koje se najintezivnije usvajaju u fazi cvetanja

Krompir

Za uspešnu proizvodnju krompira veoma je bitan balans mineralnih hraniva u zemljištu. Visoke prinose nije moguće postići na parcelama gde nedostaju određeni mineralni elementi

Luk

Sa aspekta iznošenja hraniva kod luka najveće potrebe jesu u kalijumu (K) i azotu (N), a nešto manje u fosforu (P), stoga prema tome treba i birati formulacije koje imaju akcenat na kalijumu (K) i koje sadrže sumpor (S)

Beli luk

Intenzivna proizvodnja i dobri prinosi belog luka zahtevaju pravovremeno i kvalitetno izvođenje svih agrotehničkih mera. Potrebe belog luka u hranivima najviše su vezane za azot (N) i kalijum (K) i nešto manje za fosfor (P)

Lubenica

Izraženi zahtevi za kalijumom (K) određuju i izbor formulacije koje treba primenjivati u proizvodnji lubenica

Šargarepa

U početnim fazama troši manje količine hraniva da bi se ista intenzivirala u kasnijim fazama rasta i razvića. Prinosom ova biljna vrsta najviše usvaja kalijum (K) i azot (N), dok su potrebe za fosforom (P) manje

Paradajz

Paradajz kao i većina povrtarskih kultura, od svih makroelemenata najviše zahteva kalijum (K). Njegova potrošnja je najintezivnija u vreme intenzivnog porasta biljke, cvetanja, zametanja i razvoja ploda

Paprika

Paprika kao povrtarska biljna vrsta od svih makroelemenata najviše zahteva kalijum (K). Njegova potrošnja je najintezivnija u vreme cvetanja, zametanja i razvoja ploda

Cvekla

Akcenat u potrebama je svakako na kalijumu (K) i azotu (N) koji su važni za kvalitet i prinos korena. Dok su potrebe za fosforom (P) nešto manje, ali i te kako važne za pravilan razvoj korena

Kupus

Kupus ima visoke zahteve za hranivima s obzirom na veliku količinu vegetativne mase i prinose koje ostvaruje. Pored azota (N), fosfora (P) i kalijuma (K) veliku ulogu u metabolizmu ima i sumpor (S)

Patlidžan

Pored azota (N), kalijum (K) predstavlja drugi ključni element u proizvodnji ove povrtarske vrste, jer utiče na transport ugljenih hidrata i povećava toleranciju patlidžana na stresne uslove spoljašnje sredine

Krastavac

Azot (N) je element koji svakako ima dominantan uticaj na prinos krastavca, ali prisustvo dovoljnih količina pre svega fosfora (P) i kalijuma (K) je neophodno za odvijanje ključnih fizioloških procesa koji utiču na krajnji prinos i kvalitet

Jabuka

U đubrenju mladih zasada važno je da se obezbedi harmonična ishrana, kako bi se biljke pravilno razvijale i rasle do punog plodonošenja, a poseban akcenat u ovim ranim fazama treba dati azotu (N)

Malina

Malina je kaliofilna biljka koja zahteva najviše kalijuma (K) u vreme cvetanja, zametanja i razvoja ploda. Zbog toga malinjake u rodu je potrebno đubriti svake godine sa NPK đubrivima koja imaju akcenat na kalijumu (K)

Jagoda

Jagoda kao i malina zahteva najviše kalijuma (K) u vreme cvetanja, zametanja i razvoja ploda te ju je potrebno đubriti sa formulacijama koje imaju naglašen upravo ovaj element

Borovnica

Tokom perioda eksploatacije borovnica zahteva primenu mineralnih đubriva sa naglaskom na kalijumu (K). Činjenica da borovnica spada u grupu biljaka osetljivih na hlor (Cl), ukazuje na potrebu korišćenja kalijuma u sulfatnom obliku

Višnja

U fazi pre podizanja zasada višnje treba uneti kalijum (K) i fosfor (P) u dovoljnim količinama na bazi agrohemijskih analiza. Dok primenom osnovnih đubriva u punom rodu održavamo njihov sadržaj hraniva u zemljištu

Vinova loza

Vinova loza spada u red “kaliofilnih biljaka”, to su biljke koje imaju izražene potrebe za kalijumom (K) kao jednim od osnovnih elemenata

Mineralna đubriva od fabrike do krajnjih potrošača

Fabrika u Šapcu

Elixir Zorka je sinonim za proizvodnju mineralnih đubriva u regionu sa tradicijom dužom od 80 godina. Nakon što je izgrađena nova fabrika 2013, Zorka u svojoj ponudi ima mineralna đubriva najvišeg kvaliteta.

Fabrika u Prahovu

Elixir Prahovo ima tradiciju dugu više od 50 godina u proizvodnji hemijskih proizvoda. Nakon privatizacije 2011 i modernizacije postrojenja proizvodnja fosforne kiseline je počela 2014, a mineralnih đubriva 2017. Rekonstruisana fabrika aluminijum trifluorida je počela sa radom 2021.

Kontaktirajte naš prodajni tim

Saznajte više o našim proizvodima i preporukama đubrenja. Popunite formu niže i neko od naših eksperata će vas kontaktirati.
* Obavezna polja.

    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.