Politika privatnosti

Hvala što ste posetili veb sajt Poslovnog sistema Elixir Group na domenu www.elixirgroup.rs koga čine privredno društvo ELIXIR GROUP DOO i njegova povezana društva (u daljem tekstu: „Poslovni sistem„). Hvala na interesovanju za naše poslovanje, proizvode, usluge ili zaposlenje. Posetom našeg veb sajta, potvrđujete da Vaši lični podaci mogu biti prikupljani, korišćeni i objavljeni u skladu s ovim Pravilima zašite privatnosti na internetu (u daljem tekstu: „Politika privatnosti“). Ako niste saglasni s ovom Politikom privatnosti, nemojte više koristiti veb sajt Poslovnog sistema.

U Poslovnom sistemu Elixir Group poštujemo privatnost i sigurnost naših korisnika, kupaca, dobavljača i ulagača, kao i njihovih predstavnika, u vezi sa svim proizvodima, uslugama koje nudimo.

Ova Politika privatnosti uređuje obradu ličnih podataka za posetioce veb sajta u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti (paragraf.rs) („Službeni glasnik RS“, broj: 87/18, u daljem tekstu ZZPL). Povodom obavljanja naše delatnosti primenjujemo i odredbe drugih zakona koji regulišu aktivnosti odnosno komunikacije u cilju promovisanja robe, usluga ili poslovnog ugleda pravnih lica, npr. Zakon o elektronskoj trgovini („Službeni glasnik RS“, br. 41/2009, 95/2013, 52/2019).

Obaveštavamo Vas o informacijama koje prikupljamo od Vas kada nam pošaljete upit popunjavanjem kontakt formi koje se nalaze na veb sajtu domena www.elixirgroup.rs u cilju informisanja, uspostavljanja poslovne saradnje ili potencijalnog zaposlenja. Prikupljajući ove informacije, mi delujemo kao Rukovalac obrade ličnih podataka u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti Republike Srbije (Sl. glasnik RS, br. 87/2018) i Opštom uredbom o zaštiti podataka o ličnosti EU (GDPR), kao i Direktive ePrivacy.

U nastavku možete pronaći više informacija o nama, zašto i kako koristimo Vaše podatke i koja su Vaša prava kada je reč o zaštiti ličnih podataka.

Ko smo mi?

Mi smo poslovni sistem koji se kontinuirano razvija u oblasti hemijske industrije i agrobiznisa, kroz brojne projekte posvećene održivom razvoju, primeni modela cirkularne ekonomije i unapređenju resursne efikasnosti. Poslovni sistem Elixir Group čini 6 kompanija koje međusobno kolaboriraju sa više od 1.800 zaposlenih – Elixir Prahovo, Elixir Zorka, Elixir Agrar, Elixir Feed, Elixir Craft, Elixir Fondacija.

Više O nama. Kontakte privrednih društava Poslovnog sistema možete pronaći na Kontakt stranici

Možete stupiti u kontakt sa nama putem e-mail office@elixirgroup.rs ili telefonom na broj +381 21 215 54 24.

Lice određeno za zaštitu podataka o ličnosti u EG : Aleksandar Pavić +381 15 352 747 aleksandar.pavic@elixirgroup.rs

Šta je lični podatak ?

„Podatak o ličnosti“ je svaki podatak koji se odnosi na fizičko lice, a koji je određen ili odrediv, neposredno ili posredno, kao što je ime i lični broj, podatak o lokaciji, odnosno druga obeležja njegovog fizičkog, fiziološkog, genetskog, mentalnog, ekonomskog, kulturnog i društvenog identiteta.

Koje lične podatke prikupljamo?

Pravni osnov za prikupljanje i obradu ličnih podataka, u smislu člana 12 ZZPL-a, može biti: pristanak lica na koje se podaci odnose za jednu ili više svrha (član 12 stav 1), neophodna obrada za ugovor ili predugovor (član 12 stav 1) ili za poštovanje pravnih obaveza Rukovaoca (član 12 stav 3), kao i  obavljanja poslova u  javnom interesu ili izvršenja zakonom propisanih ovlašćenja ili legitimnih interesa Rukovaoca (član 12 stav 5 i 6, osim ako su pretežniji interesi tih lica ili se radi o maloletnicima); za bliže podatke vidi uslove Zakona.

Veb sajt Poslovnog sistema ne sakuplja informacije o Vašem ličnom identitetu, osim za svrhe informisanja, uspostavjanja poslovne saradnje i potencijalnog zaposlenja na vaš zahtev koji ste uputili popunjavanjem kontakt forme na nekoj od stranica na domenu www.elixirgroup.rs. Stranice na veb sajtu pružaju opšte informacije o Poslovnom sistemu, našim proizvodima, rešenjima i uslugama, mogućnostima zapošljavanja i daje kompletne informacije za ulagače.

Na veb sajtu Poslovnog sistema beleže se podaci prilikom svakog pristupa stranicama o IP adresi, imenu domena sa kog je pristupljeno stranici, stranici kojoj je pristupljeno, datumu, vremenu i mestu pristupa kao i drugi podaci iz Google Analitike koji su deo redovnih statističkih izveštaja. Ovi podaci su anonimizirani i koristimo ih isključivo da bi izmerili učestalost posećivanja veb sajta, pojedinačnih internet stranica i unapredili sadržaj.

Na veb sajtu ne postoji registracija korisnika.

Podatke koji se prikupljaju kroz kontakt forme ili su deo dokumenta koji ste nam priložili, Poslovni sistem će koristiti za svrhu pripreme i informisanja korisnika o ponudi određenog proizvoda/usluge, ugovaranja sastanka s korisnikom povodom te ponude, ugovaranje daljih postupaka oko potencijalnog zaposlenja na zahtev korisnika i slanje odgovora na upite korisnika, u vremenskom periodu koji je potreban za ostvarenje svrhe. Ovako prikupljene podatke Poslovni sistem neće ustupati trećim licima.

Vaše podatke možemo prikupiti i u cilju ostvarenja legitimnih interesa Poslovnog sistema, osim ako nad tim interesima pretežu Vaši ili interesi osnovnih prava i sloboda. Pod legitimnim interesima podrazumevamo pre svega: da bismo Vas kontaktirali u slučaju reklamacije, pritužbe, slanja odgovora na Vaš zahtev ili upit, da bismo unapredili kvalitet naših usluga i korisničke podrške.

Prava posetioca

Pravo na pristup

Lice na koje se podaci odnose ima pravo da zahteva informaciju o tome da li Poslovni sistem obrađuje njegove podatke o ličnosti, te ukoliko iste obrađuje, ima pravo na pristup tim prikupljenim ličnim podacima, pravo da bude obavešten o svrsi obrade, vrsti podataka o ličnosti koji se obrađuju, primaocu ili primaocima kojima su podaci otkriveni ili će im biti otkriveni, o predviđenom roku čuvanja ili kriterijumima za određivanje istog, o pravu na ispravku, brisanje, ograničenju obrade i pravu na prigovor, o pravu da podnese pritužbu Povereniku, dostupnim podacima o izvoru informacija kada iste nisu prikupljene od lica na koje se odnose te informacije, kao i o tome da li postoji automatizovano donošenje odluka, uključujući profilisanje z člana 38 st. 1 i 4 ovog zakona (član 26 ZZPL-a).

Pravo na ispravku i dopunu

Lice na koje se podaci odnose ima pravo da se njegovi netačni podaci o ličnosti, bez nepotrebnog odlaganja, isprave. U zavisnosti od svrhe obrade, lice na koje se podaci odnose ima pravo da svoje nepotpune podatke o ličnosti dopuni, što uključuje i davanje dodatne izjave (član 29 ZZPL-a).

Pravo na brisanje podataka o ličnosti

Lice na koje se podaci odnose ima pravo da se njegovi podaci o ličnosti izbrišu ako su ispunjeni uslovi iz člana 30 ZZPL-a.

Pravo na ograničenje obrade

Lice na koje se podaci odnose ima pravo da se obrada njegovih podataka o ličnosti ograniči ako je ispunjen jedan od uslova predviđenih članom 31 stav 1 ZZPLa (netačni podaci, nezakonita obrada, nisu više potrebni podaci, prigovor pravnog osnova).

Pravo na prigovor

Ako smatra da je to opravdano, u odnosu na posebnu situaciju u kojoj se nalazi, lice na koje se podaci odnose ima pravo da u svakom trenutku podnese prigovor na obradu njegovih podataka o ličnosti Poslovnom sistemu (član 37 ZZPLa) i to: Aleksandar Pavić +381 15 352 747 aleksandar.pavic@elixirgroup.rs

Pravo na prenosivost podataka

Lice na koje se podaci odnose ima pravo da njegove podatke o ličnosti koje je prethodno dostavilo rukovaocu, primi od njega u strukturisanom, uobičajeno korišćenom i elektronski čitljivom obliku i ima pravo da te podatke prenese drugom rukovaocu, bez ometanja od strane rukovaoca Poslovnog sistema kojem su ti podaci bili dostavljeni, ako su kumulativno ispunjeni uslovi propisani članom 36 ZZPL-a (pristanak, ugovor, automatizovana obrada osim izuzetaka; za bliže vidi uslove Zakona) ili da ti podaci budu neposredno preneti drugom rukovaocu, ako je to tehnički izvodljivo.

Automatizovano donošenje odluka i profilisanje

Automatizovano donošenje odluka odnosi se na situaciju kada je odluka u potpunosti doneta bez ljudskog učešća. Automatski prikupljeni i obrađeni podaci koji se tiču neke konkretne osobe, njenih navika, sklonosti i ponašanja na internetu, predstavljaju „profilisanje“. Lice na koje se podaci odnose ima pravo da se na njega ne primenjuje odluka doneta isključivo na osnovu automatizovane obrade, uključujući i profilisanje, ako se tom odlukom proizvode pravne posledice po to lice ili ta odluka značajno utiče na njegov položaj (osim izuzetaka navedenih u članu 38 ZZPLa: neophodna odluka, zakonski legitimni interes, pristanak; za bliže vidi uslove Zakona).

Zašto prikupljamo ove informacije?

U cilju poboljšanja funkcionisanja sajta, boljeg korisničkog iskustva i eventualne dijagnostike, gore navedene podatke prikupljamo na osnovu vaših zahteva poslatim korišćenjem kontakt forme i kolačićima koji se koriste na veb sajtu.  Više o kolačićima pogledajte na Pravila o kolačićima.

Vaše podatke koje nam pošaljete koristićemo da odgovorimo na Vaš upit, sa namerom da Vam pružimo potrebne informacije.

Šta radimo sa Vašim podacima?

Vaše lične podatke čuvamo samo onoliko koliko je to potrebno u cilju ostvarivanja svrhe zbog koje smo ih i prikupili, da bismo zadovoljili Vaše potrebe i zahteve ili ispoštovali svoje zakonske obaveze, npr za potrebe održavanja sistema, uspostavljanja poslovne saradnje ili eventualnog zaposlenja.

Podaci mogu biti prenešeni u treće zemlje i/ ili međunarodne organizacije,samo kako bi određene kompanije kompletirale svoje usluge, i neće biti dostupne za njihove lične potrebe ili dalju distribuciju.

Pročitaćemo Vašu poruku i obično ćemo Vam odgovoriti istim putem kojim smo Vaš upit i dobili.

Posetilac koji je dao lične informacije u okviru popunjavanja i slanja online kontakt forme, ima pravo da zatraži njihovo brisanje ili izmene kao i to da ima uvid u način čuvanja i obrade tih podataka.

Kontakt

U slučaju da imate pitanja u vezi sa korišćenjem Vaših ličnih podataka od strane Poslovnog sistema Elixir Group, možete nas kontaktirati: Aleksandar Pavić +381 15 352 747 aleksandar.pavic@elixirgroup.rs. Nadzor nad primenom ZZPL-a realizuje Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, putem obrazaca i formulara koje možete pronaći na veb sajtu Poverenika www.poverenik.rs.