Cirkularna ekonomija

CE

Budućnost je u cirkularnoj ekonomiji

Na putu uspostavljanja ekonomski i ekološki održivog modela razvoja, ideja cirkularne ekonomije postaje fokus našeg poslovanja.

Cirkularna ekonomija je imperativ i strateški prioritet Elixir Group. Ona je komplementarna sa svim drugim prioritetima, poslovnim, razvojnim, tehnološkim, ekološkim i socijalnim. Cirkularna ekonomija nije samo koncept i model poslovanja, već put ka održivosti.

Ovaj koncept podrazumeva inovativno razmišljanje o procesu proizvodnje, produžavanju životnog veka proizvoda i reciklažu koja podrazumeva reproizvodnju i ponovno korišćenje.

Cirkularna ekonomija je obnovljiva industrijska ekonomija koja ima promenjeni koncept proizvodnje i potrošnje u odnosu na dizajn proizvoda, upotrebu resursa i odnos prema stvaranju otpada. U konceptu cirkularne ekonomije otpad ne postoji, već samo sirovina koja se opet može ponovo upotrebiti za iste ili druge proizvodne procese. Potencijal za primenu cirkularne ekonomije u hemijskoj diviziji Elixir Group je veliki.

Cir Ekonomija logo

Elixir Group – sa linearne na cirkularnu ekonomiju

To je snažan spoj upravljanja otpadom i zaštite životne sredine i tehnologije i ekonomije. Sa jedne strane to podrazumeva maksimiziranje cirkularnosti u proizvodnim procesima i životnom ciklusu proizvoda, a istovremeno i cirkularnu sinergiju sa drugim industrijama i različitim tehnološkim procesima.

Sa druge strane, s obzirom da je hemijska industrija veliki potrošač energije, implementacija koncepta waste to energy omogućava upotrebu otpada kao resursa za proizvodnju energije i alternativnih energenata, odnosno potpunu supstituciju fosilnih goriva.

Waste to energy i waste to chemicals projekti podržavaju naš strateški važan cilj dekarbonizacije.

Dijagram dekarbonizacije
CE dijagram

Waste to Chemicals

Koncept ponovne upotrebe reciklabilnih hemikalija u proizvodnim procesima hemijske industrije, nakon njihove inicijalne upotrebe u nekim drugim industrijskim aplikacijama nakon kojih su sačuvane fizičko hemijske karakteristike i sadržaj aktivne supstance. Proizvodne članice hemijske divizije intenzivno rade na implementaciji novih alternativnih sirovina u svojim tehnološkim procesima.

Cirkularna ekonomija, alternativni i obnovljivi izvori energije su sastavni deo strategije dekarbonizacija Elixir Group do 2030.

Analizom životnog ciklusa proizvoda metodom “creadle to gate” konstatovano je da 60% ugljeničnog otiska proizvoda Hemijske divizije dolazi iz upotrebe fosilnih goriva za dobijanje toplotne i električne energije, a preostalih 40% dolazi iz “upstream operacija” odnosno transportnog sektora. Tehnološki procesi Hemijske divizije nisu izvori emisije GHG gasova.

CE dijagram

Postulati u primeni cirkularne ekonomije

Primenjena tehnologija podržava upotrebu alternativnih sirovina

Bez štetnih uticaja na životnu sredinu

Bez negativnih uticaja na kvalitet gotovih proizvoda

Projekti cirkularne ekonomije u proizvodnim procesima

  • NULA otpadnih voda iz procesa proizvodnje fosforne kiseline – do 2026
  • Smanjenje upotrebe vode kao resursa u proizvodnim procesima za 30% – do 2026
  • Ponovna upotreba alternativnih izvora fosfora kao neobnovljivog resursa gde su potencijali rekuperacije najveći – 30% do 2030.
  • Projekti cirkularne ekonomije će do 2030. smanjiti za 65% ugljenični otisak “upsteam” operacija koje se odnose na poreklo sirovina i transport do naših lokacija
  • Preostalih 35% ugljeničnog otiska “upsteam” operacija će se rešavati u skladu sa globalnim rešenjima dekarbonizacije mobility sektora

Upravljanje otpadom prema 5R principima

Svi planirani projekti cirkularne ekonomije i dekarbonizacije su komplementarni i podrazumevaju poštovanje 5R hijerarhije u upravljanju otpadom.

Prevencija

Najkorisniji otpad je upravo onaj koji smo sprečili da nastane. Na tome treba da radimo svakodnevno i sveobuhvatno. Naš Status Quo je:

» NULA nereciklabilnog otpada i otpadnih voda iz procesa proizvodnje mineralnih đubriva

» Reciklaža sopstvenog ambalažnog otpada 100%

» Reciklaža sopstvenih nestandardnih proizvoda 100%

Smanjenje

Tamo gde ne možemo da sprečimo nastanak otpada, možemo da utičemo na smanjenje količine i učestalosti. Na to utičemo primenom načela cirkularne ekonomije čime utičemo i na smanjenje količine otpada i na smanjenje upotrebe novih prirodnih resursa.

Ponovna upotreba

Ponovna upotreba materijala je moguća ukoliko su ispunjeni sledeći postulati:

» Primenjuje se adekvatna tehnologija

» Ne postoji negativan uticaj na životnu sredinu

» Ne narušava se kvalitet proizvoda Jednokratna upotreba i odbacivanje materijala je suprotna načelima cirkularne proizvodnje.

Ponovno iskorišćenje

Ako ne možemo da sprečimo, smanjimo ili ponovo upotrebimo određeni materijal, umesto toga možemo da ga upotrebimo za druge namene. Otpad je postao validan resurs, sa rasponom mogućnosti iskorišćenja kao sirovine ili kao energenta. Investicije u ove tehnologije su značajne, ali su benefiti višestruki i još značajniji.

Reciklaža

Na kraju, ali ne i najmanje važno, imamo recikliranje! Reciklaža je ekološki najprihvatljiviji metod postupanja sa otpadom. Ovde možemo da budemo i kreativni i inovativni. Mogućnosti su velike, od reciklaže kancelarijskog materijala do složenih procesa hemijske reciklaže i dobijanja novih proizvoda koje vraćamo u nove proizvodne cikluse cirkularne ekonomije.

I na svakom koraku razmislite. I onda ponovo razmislite.

Zaštita životne sredine i očuvanje resursa u fokusu

Veći stepen energetske nezavisnosti, smanjenje otpada, konstantna briga o životnom okruženju i društvu predstavlja polaznu osnovu primene koncepta cirkularne ekonomije u Elixir Group.

Primenom cirkularnog modela poslovanja ostvarujemo efikasniju i održivu upotrebu resursa njihovim vraćanjem u proces proizvodnje.

Cirkularna ekonomija

Stvaramo ekonomsku, društvenu i ekološku korist celoj zemlji

Investiramo u tehnološki razvoj i racionalno korišćenje prirodnih resursa

Povezivanje proizvodnih i uslužnih delatnosti kroz implementaciju principa cirkularne ekonomije.

Više o Eco Energy diviziji

Gotovo sve fabrike u EU funkcionišu prema cirkularnom principu

Model kruženja materije, odnosno njene ponovne upotrebe doprinosi povećanju upotrebe sirovina i istovremeno smanjenju korišćenja energije, vode i drugih resursa. Na ovaj način, umesto da budu nepropisno odloženi i skladišteni, svi materijali se nakon upotrebe ponovo vraćaju u proces proizvodnje kao sirovina, čime se zadovoljava osnovni princip cirkularnosti. Time se smanjuje i emisija štetnih gasova sa efektom staklene bašte i uspostavljaju novi poslovni modeli razvojem saradnje sa generatorima industrijskog otpada u cilju njegovog ponovnog korišćenja.

Cirkularnost za bolju budućnost

Prelazak sa linearne na cirkularnu ekonomiju je stateški važan cilj Elixira. Investicije u postojeće inovativne tehnologije, doprinos cirkularnosti i održivosti u skladu su sa poslovnom vizijom i vrednostima koje negujemo.

Svi naši proizvodni procesi se kontinuirano mere, a monitoring je usklađen sa najvišim regulativama Evropske unije, čak i kada su one više u odnosu na propisane regulative Republike Srbije.

Povezane vesti