Skladištenje neopasnog i opasnog industrijskog otpada

Postupanjem sa industrijskim otpadom u skladu sa propisima uz primenu najbolje prakse razvijenih zemalja mogućnost zagađenja vode, vazduha i zemljišta svodi se na najmanju moguću meru, kako u obavljanju različitih industrijskih delatnosti u kojima nastaje otpad tako i u obavljanju delatnosti upravljanja tim otpadom. Rizik za bezbednost i zdravlje ljudi i životnu sredinu je neuporedivo i višestruko veći u slučaju nepropisnog odlaganja otpada, i industrijskog i komunalnog.

Srbija je potpisnica Bazelske konvencije prema kojoj svaka evropska zemlja ima obavezu da otpad koji generiše zbrinjava na svojoj teritoriji, tako da je izvoz otpada iz Srbije sve teži jer Evropa na taj način vrši pritisak na države koje svoj otpad još uvek rešavaju izvozom.

Bezbedno skladištenje i upravljanje otpadom uz razvoj reciklažne industrije su i ekološki i ekonomski veoma značajni za Republiku Srbiju i u skladu sa nacionalnim Programom upravljanja otpadom za period 2022-2031.god.

Industrijski otpad može biti opasan ili neopasan u zavisnosti od toga kakve su karakteristike materijala od kog vodi poreklo.

Ako materijal u toku svog životnog ciklusa poseduje neku klasu opasnosti to se nastavlja i kada nakon upotrebe stekne status otpada. Na tome je bazirana nomenklatura Kataloga otpada koji je identičan kod nas i u EU. Propisi nalažu da se opasan industrijski otpad generisan od strane industrijskih subjekata na teritoriji Republike Srbije ne odlaže na sanitarne deponije već su zakonom posebno regulisani tokovi ovih vrsta otpada.

Od 2019. godine obavljamo delatnost skladištenja neopasnog i opasnog industrijskog otpada.

U decembru 2019. je ishodovana dozvola za rad prvog skladišta a u avgustu 2021. za rad drugog skladišta.  Radom skladišta upravljaju stručna i obučena lica poslovne jedinice Eco Lager, koja je organak Elixir Zorke na koji glase sve dobijene dozvole.

Igor Radoš, direktor centra za lanac Eco Energy divizije

Industrijski otpad se skladišti u industrijskom kompleksu Elixir Zorka u Šapcu.

Industrijski kompleks Elixir Zorka se nalazi u Industrijskoj zoni Zorka-Radna zona Istok za koju je planskim dokumentima predviđena mogućnost izgradnje proizvodnih postrojenja, skladišta, energetskih i drugih industrijskih objekata. Prilikom izgradnje se obezbeđuju lokacijski uslovi, izrađuje se projektna dokumentacija kao uslov za dobijanje građevinske dozvole i izvođenje objekata, nalaže izrada Studije o proceni uticaja na životnu sredinu, obavlja se tehnički prijem objekata i ishoduje se upotrebna dozvola.

Deo kompleksa na kom se nalazi postojeće skladište industrijskog otpada je pripadao nekadašnjoj Zorka Obojenoj metalurgiji. Elixir Zorka je postala vlasnik objekata i lokacije sredinom 2018.godine. Tada je urađena analiza zatečenog stanja životne sredine kojom je konstatovano da postoji istorijsko zagađenje nastalo kao posledica prethodne industijske delatnosti na lokaciji i tehnologije prerade cinka. Elixir Zorka u skladu sa propisima vrši redovan monitoring i sprovodi mere prevencije i zaštite da se stanje popravi i spreči novo zagađenje životne sredine. O svemu postoji opsežna dokumentacija i dokazi.

Postojeći objekti nekadašnje Zorka Obojene metalurgije su sanirani, rekonstruisani i opremljeni za namenu skladištenja industrijskog otpada, u skladu sa svim domaćim propisima i evropskim standardima. Investicija u rekonstrukciju postojećih objekata i opremanje skladišta je iznosila preko 3 miliona evra.

Prijem i skladištenje industrijskog otpada u Eco Lager postrojenjima

 • odnosi se isključivo na otpad koji je nastao u Srbiji,
 • obavlja se u skladu sa propisima i dobijenim dozvolama,
 • obavlja se na bezbedan način na koji sve razvijene evropske države nalažu da se postupa sa industrijskim otpadom.
 • Skladištem industrijskog otpada se upravlja u skladu sa Radnim planom koji je odobren u postupku ishodovanja dozvole za rad.

Opasan industrijski otpad se u našim skladištima skladišti u propisnoj ambalaži, obeležen i razvrstan prema sastavu i poreklu i odložen u fizički odvojene boksove paletnog regalnog skladišta. Tečni materijali se primaju i skladište u zatvorenoj ambalaži kao što su metalna i plastična burad i kontejneri, a čvrsti u plastičnim džampo vrećama. Sve je dodatno zaštićeno streč folijama. Skladište je opremljeno armirano betonskom nepropusnom tankvanom, pokretnim tankvanama, kao i rezervnom ambalažom i adsorbensima sa velikim upijajućim kapacitetom za slučaj oštećenja ambalaže i procurivanja. Sve operacije prijema, kontrole, razvrstavanja, skladištenja i otpreme otpadnih materijala se odvijaju u zatvorenom prostoru i na potpuno bezbedan način, uz primenu svih mera zaštite zaposlenih, radnog okruženja i životne sredine.

Neopasan industrijski otpad se skladišti u spoljne betonske boksove, razvrstan i obeležen tako da ne postoji mogućnost mešanja različitih vrsta otpada.

Eco Lager skladišta su pod stalnim nadzorom

Ceo kompleks je pokriven video nadzorom, hidrantskom mrežom i sistemima protivpožarne zaštine uključujući i sopstvenu vatrogasnu jedinicu sa 20 zaposlenih.

Opasan otpad da se čuva u propisanoj ambalaži, isključivo u namenskim zatvorenim skladištima do finalnog zbrinjavanja. Na taj način se štiti zdravlje ljudi i životna sredina. Tokovi industrijskog otpada ne smeju nekontrolisano da završe u životnoj sredini gde njihova klasa opasnosti upravo i nosi najveći rizik. To je zakonom uređeno u Srbiji po ugledu na evropsku regulativu.

Opasan otpad koji primamo u skladišta su najčešće istrošena industrijska i motorna ulja, hemikalije, pigmenti, lepkovi, istrošene baterije, lekovi i pelene isteklih rokova upotrebe, kao i njihova primarna ili transportna ambalaža, voda od pranja opreme, rezervoara, cisterni, metalne i plastične ambalaže i ostali materijali koji su iz bilo kog razloga njima kontaminirani (pucvala, krpe, karton, plastika, piljevina itd).

Kapacitet Eco Lager skladišta neopasnog i opasnog industrijskog otpada

Kapacitet skladišta otpada se u skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom utvrđuje dozvolom za rad i ograničava se po 3 osnova koji su obavezujući i moraju biti kumulativno ispunjeni. Na taj način su definisani i ograničeni kapaciteti naših skladišta:

Eco Lager 1 – skladište koje je dobilo dozvolu za rad u decembru 2019.godine:

Kapacitet dnevnog prijema:

 • 10t opasnog otpada
 • 40t neopasnog otpada

Kapacitet maksimalne jednovremene popunjenosti skladišta:

 • 3.000t opasnog otpada
 • 2.000t neopasnog otpada

Kapacitet godišnjeg prometa kroz skladišta:

 • 3.500t opasnog otpada
 • 17.500t neopasnog otpada

Eco Lager 2 – skladište koje je dobilo dozvolu za rad u avgustu 2021.godine:.

Kapacitet dnevnog prijema:

 • 10t opasnog otpada
 • 40t neopasnog otpada

Kapacitet maksimalne jednovremene popunjenosti skladišta:

 • 3.500t opasnog otpada
 • 2.300t neopasnog otpada

Kapacitet godišnjeg prometa kroz skladišta:

 • 3.500t opasnog otpada
 • 17.500t neopasnog otpada

Trenutno je popunjenost oba skladišta ukupno oko 3.500t opasnog otpada ili 54%, a popunjenost neopasnog oko 1.800t ili 5%.

Jovana Petrović, menadžer regulatornih poslova

Eco Lager 3 – novo skladište za koje je urađena Studija o proceni uticaja na životnu sredinu

Studije o proceni uticaja na životnu sredinu za novo skladište je predata nadležnom Ministarstvu 20.VII 2022., a na javnoj raspravi je bila 15.IX 2022.

Studija je bila objavljena potpuno transparentno i javnost je imala mogućnost da se upozna sa sadržajem Studije prateći objave na sajtu Ministarstva zaštite životne sredine, lokalne samouprave kao i u šabačkom listu Glas Podrinja. Javni uvid je sproveden u potpunosti u skladu sa propisima, kao i javna rasprava.

Kapaciteti obrađeni Studijom su sledeći:

Kapacitet dnevnog prijema:

 • 1.000t opasnog ili neopasnog otpada

Kapacitet maksimalne jednovremene popunjenosti skladišta:

 • 12.000t opasnog otpada
 • 4.000t neopasnog otpada

Kapacitet godišnjeg prometa kroz skladišta:

 • 12.000t opasnog otpada
 • 4.000t neopasnog otpada

Kapacitet dnevnog prijema novog skladišta koji je obrađen Studijom je dat na 1.000t opasnog ili neopasnog otpada samo iz logističkih razloga, jer je to tipičan teret za železničke kompozicije. Ovu mogućnost smo predvideli da bi i železnički transport bio moguć u slučaju potrebe. Taj kapacitet dnevne dopreme drumskim transportom nije u planu, niti bi bio moguć jer na tržištu nema dovoljno raspoloživih ADR kamiona koji imaju dozvolu za prevoz opasnih tereta u javnom saobraćaju. Ukupan jednovremeni kapacitet skladištenja opasnog otpada od 12.000t bi dnevnim prijemima od 1.000t bio teoretski popunjen za 12 dana, što nije namera niti je realno da se godišnji obim posla uradi za tako kratak vremenski period.

*********

Poslovni sistem Elixir Group sa svim svojim kompanijama članicama odgovorno i posvećeno postupa u svim svojim poslovnim aktivnostima i novim projektima, a dugoročna održivost je glavna vodilja u donošenju svih poslovnih i investicionih odluka.

Čvrsto verujemo da je budućnost svetske industrije u cirkularnoj ekonomiji, reciklaži i ponovnom iskorišćenju otpada kao alternativne sirovine ili energenta. Brojne primere za to imamo u razvijenim i uređenim evropskim zemljama. U pripremi su naše veoma značajne investicije u reciklažne centre i najsavremenije tehnologije za energetsko iskorišćenje otpada koje su u planu u okviru industrijskog kompleksa u Prahovu.  Ova postrojenja će pored mogućnosti finalnog zbrinjavanja industrijskog otpada, proizvoditi toplotnu energiju za proizvodne procese Elixir Prahovo – Industrije hemijskih prozvoda, što je sastavni deo kompanijske strategije dekarbonizacije.

Ne nameravamo da gradimo ovakva postrojenja u Šapcu jer proizvodni procesi Elixir Zorka koriste prirodni gas i nemaju visoke energetske potrebe.

EU više ne odlaže otpad na deponije već ga u potpunosti reciklira ili tretira i ponovo koristi kao alternativne sirovine i energente. To je savremeni koncept koji menja industriju a tehnologije su dostupne i dokazane.

*********

Naša skladišta industrijskog otpada su uređena i opremljena po najvišim evropskim standardima, sa maksimalnim stepenom bezbednosti i merama zaštite životne sredine.

Povezani članci

Elixir Grupa na Beogradskom energetskom fourmu 2024. na temu dekarbonizacije 

Dekarbonizaciju proizvodnje i investicioni ciklus Prahovo 2027 predstavio je Matthias Predojević, potpredsednik za korporativni razvoj Eliksir Grupe u okviru panela „Dekarbonizacija industrije i poslovanja kao odgovor na Zelenu Agendu i oporezivanje CO2“, na otvaranju Beogradskog energetskog foruma 2024.


Elixir Zorka demantuje prekoračenje vrednosti hlorovodonika na svom emiteru i podržava formiranje radne grupe za rešavanje ovog pitanja

Demantujemo neistinite navode da je Elixir Zorka odgovorna za navodno prekoračenje vrednosti hlorovodonika (HCl) u vazduhu u Šapcu, u periodu od 19. do 25. marta 2024. godine, koje je objavilo udruženje građana Mame Šapca i snažno podržavamo inicijativu za osnivanje radne grupe koja će transparentno utvrditi da li postoje navedena prekoračenja i šta je njihov uzrok.