Indeksni brojevi otpada

Pretraga indeksnih brojeva

Pronađite indeksni broj otpada koji generišete i koji možete da zbrinete

Predmetni otpad, naveden u dozvolama za obavljanje delatnosti upravljanja otpadom, razvrstan je u skladu sa Pravilnikom o kategorijama, ispitivanju i klasifikaciji otpada.

Radi lakšeg pregleda i uvida, izdvojili smo indeksne brojeve otpada pod kojim se otpad klasifikuje, a za koji imamo dozvole sakupljanja, privremenog skladištenja i zbrinjavanja. Klasifikacija se odnosi na opasni i neopasni otpad u čvrstom i tečnom obliku.

Više o upravljanju otpadom
Indeksni broj otpada Naziv otpada iz kataloga SAKUPLJANJE SKLADIŠTENJE TRETMAN
02 Otpadi iz poljoprivrede, hortikulture, akvakulture, šumarstva, lova i ribolova, pripreme i prerade hrane 1 1 0
02 01 Otpadi iz poljoprivrede, hortikulture, akvakulture, šumarstva, lova i ribolova 1 1 0
02 01 01 muljevi od pranja i čišćenja 1 1 0
02 01 04 otpadna plastika (isključujući ambalažu) 1 1 0
02 01 08* agrohemijski otpad koji sadrži opasne supstance 1 1 0
02 01 09 agrohemijski otpad drugačiji od onog navedenog u 02 01 08 1 1 0
02 01 10 otpad od metala 1 1 0
02 01 99 otpadi koji nisu drugačije specificirani 1 1 0
03 Otpadi od prerade drveta i proizvodnje papira, kartona, pulpe, panela i nameštaja 1 1 0
03 01 otpadi od prerade drveta i proizvodnje panela i nameštaja 1 1 0
03 01 01 otpadna kora i pluta 1 1 0
03 01 04* piljevine, iverje, strugotine, drvo, iverica i furnir koji sadrže opasne supstance 1 1 0
03 01 05 piljevine, iverje, strugotine, drvo, iverica i furnir koji ne sadrže opasne supstance drugačije od onih navedenih u 03 01 04 1 1 0
03 01 99 otpadi koji nisu drugačije specificirani 1 1 0
03 02 otpadi od zaštite drveta 1 1 0
03 02 01* nehalogenovana organska zaštitna sredstva za drvo 1 1 0
03 02 02* organohlorna zaštitna sredstva za drvo 1 1 0
03 02 03* organometalna zaštitna sredstva za drvo 1 1 0
03 02 04* neorganska zaštitna sredstva za drvo 1 1 0
03 02 05* druga zaštitna sredstva koji sadrže opasne supstance 1 1 0
03 02 99 otpadi koji nisu drugačije specificirani 1 1 0
03 03 otpadi od proizvodnje i prerade pulpe, papira i kartona 1 1 0
03 03 01 otpad od kore i drvni otpad 1 1 0
03 03 07 mehanički izdvojeni nepotrebni sastojci pri proizvodnji pulpe od otpadnog papira i kartona 0 1 0
03 03 08 otpadi od sortiranja papira i kartona namenjenih reciklaži 1 1 0
03 03 99 otpadi koji nisu drugačije specificirani 1 1 0
04 otpadi iz tekstilne, krznarske i kožarske industrije 1 1 0
04 01 otpadi iz industrije kože i krzna 1 1 0
04 01 01 otpadi od uklanjanja drugog tkiva sa kože 1 1 0
04 01 02 krečni otpad 1 1 0
04 01 03* otpadi od odmašćivanja koji sadrže rastvarače, bez tečne faze 1 1 0
04 01 04 tečnost za štavljenje koja sadrži hrom 1 1 0
04 01 05 tečnost za štavljenje bez hroma 1 1 0
04 01 06 muljevi koji sadrže hrom, posebno muljevi iz tretmana otpadne vode na mestu nastajanja 1 1 0
04 01 07 muljevi bez hroma, posebno muljevi iz tretmana otpadne vode na mestu nastajanja 1 1 0
04 01 08 otpad od uštavljene kože (otpad od skidanja dlaka, sečenja, prašina od glancanja) koji sadrži hrom 1 1 0
04 01 09 otpadi od krojenja i završne obrade 1 1 0
04 01 99 otpadi koji nisu drugačije specificirani 1 1 0
04 02 otpadi iz tekstilne industrije 1 1 0
04 02 09 otpadi od mešovitih materijala (impregnirani tekstil, elastomer, plastomer) 1 1 0
04 02 10 organska materija iz prirodnih proizvoda (npr. mast, vosak) 1 1 0
04 02 14* otpadi iz završne obrade koji sadrže organske rastvarače 1 1 0
04 02 15 otpadi iz završne obrade drugačiji od onih navedenih u 04 02 14 1 1 0
04 02 16* boje i pigmenti koji sadrže opasne supstance 1 1 0
04 02 17 boje i pigmenti koji ne sadrže opasne supstance drugačiji od onih navedenih u 04 02 16". 1 1 0
04 02 19* muljevi iz tretmana otpadnih voda na mestu nastajanja koji sadrže opasne supstance 1 1 0
04 02 20 muljevi iz tretmana otpadnih voda na mestu nastajanja drugačiji od onih navedenih u 04 02 19 1 1 0
04 02 21 otpadi od neprerađenih tekstilnih vlakana 1 1 0
04 02 22 otpadi od prerađenih tekstilnih vlakana 1 1 0
04 02 99 otpadi koji nisu drugačije specificirani 1 1 0
05 OTPADI OD RAFINISANJA NAFTE, PREČIŠĆAVANJA PRIRODNOG GASA I PIROLITIČKOG TRETMANA UGLJA 1 1 0
05 01 otpadi od rafinacije nafte 1 1 0
05 01 02* muljevi od desalinacije 1 1 0
05 01 03* muljevi sa dna rezervoara 1 1 0
05 01 04* kiselo-bazni muljevi 1 1 0
05 01 05* mrlje istekle nafte 1 1 0
05 01 06* zauljeni muljevi od postupaka održavanja pogona i opreme 1 1 0
05 01 07* kiseli katran 1 1 0
05 01 08* ostali katran 1 1 0
05 01 09* muljevi iz tretmana otpadnih voda na mestu nastajanja koji sadrže opasne supstance 1 1 0
05 01 10 muljevi iz tretmana otpadnih voda na mestu nastajanja drugačiji od onih navedenih u 05 01 09 1 1 0
05 01 11* otpadi od prečišćavanja goriva bazama 1 1 0
05 01 12* ulja koja sadrže kiseline 1 1 0
05 01 13 muljevi od vode iz kotla 1 1 0
05 01 14 otpadi iz rashladnih kolona 1 1 0
05 01 15* utrošene filterske gline 1 1 0
05 01 16 otpadi koji sadrže sumpor iz desulfurizacije nafte 1 1 0
05 01 17 bitumen 1 1 0
05 01 99 otpadi koji nisu drugačije specificirani 1 1 0
05 06 otpadi od pirolitičkog tretmana uglja 1 1 0
05 06 01* kiseli katran 1 1 0
05 06 03* ostali katran 1 1 0
05 06 04 otpad iz kolona za hlađenje 1 1 0
05 06 99 otpadi koji nisu drugačije specificirani 1 1 0
05 07 otpadi od prečišćavanja prirodnog gasa i transporta 1 1 0
05 07 01* otpadi koji sadrže živu 1 1 0
05 07 02 otpadi koji sadrže sumpor 1 1 0
05 07 99 otpadi koji nisu drugačije specificirani 1 1 0
06 OTPADI OD NEORGANSKIH HEMIJSKIH PROCESA 1 1 1
06 01 otpadi od proizvodnje, formulacije, snabdevanja i upotrebe kiselina 1 1 1
06 01 01* sumporna i sumporasta kiselina 1 1 1
06 01 02* hlorovodonična kiselina 1 1 1
06 01 03* fluorovodonična kiselina 1 1 1
06 01 04* fosforna i fosforasta kiselina 1 1 1
06 01 05* azotna i azotasta kiselina 1 1 1
06 01 06* ostale kiseline 1 1 1
06 01 99 otpadi koji nisu drugačije specificirani 1 1 0
06 02 otpadi od proizvodnje, formulacije, snabdevanja i upotrebe baza 1 1 1
06 02 01* kalcijum hidroksid 1 1 1
06 02 03* amonijum hidroksid 1 1 1
06 02 04* natrijum hidroksid i kalijum hidroksid 1 1 1
06 02 05* ostale baze 1 1 1
06 02 99 otpadi koji nisu drugačije specificirani 1 1 0
06 03 otpadi od proizvodnje, formulacije, snabdevanja i upotrebe soli i rastvora soli i oksida metala 1 1 0
06 03 11* čvrste soli i rastvori koji sadrže cijanide 1 1 0
06 03 13* čvrste soli i rastvori koji sadrže teške metale 1 1 0
06 03 14 čvrste soli i rastvori drugačiji od onih navedenih u 06 03 11 i 06 03 13 1 1 0
06 03 15* oksidi metala koji sadrže teške metale 1 1 0
06 03 16 oksidi metala drugačiji od onih navedenih u 06 03 15 1 1 0
06 03 99 otpadi koji nisu drugačije specificirani 1 1 0
06 04 otpadi koji sadrže metale koji nisu navedeni u 06 03 1 1 0
06 04 03* otpadi koji sadrže arsen 1 1 0
06 04 04* otpadi koji sadrže živu 1 1 0
06 04 05* otpadi koji sadrže ostale teške metale 1 1 0
06 04 99 otpadi koji nisu drugačije specificirani 1 1 0
06 05 muljevi od tretmana otpadnih voda na mestu nastajanja 1 1 0
06 05 02* muljevi od tretmana otpadnih voda na mestu nastajanja koji sadrže opasne supstance 1 1 0
06 05 03 muljevi od tretmana otpadnih voda na mestu nastajanja drugačiji od onih navedenih u 06 05 02 1 1 0
06 06 otpadi od proizvodnje, formulacije, snabdevanja i upotrebe hemikalija koje sadrže sumpor, hemijskih procesa sa sumporom i procesa odsumporavanja 1 1 0
06 06 02* otpadi koji sadrže opasne sulfide 1 1 0
06 06 03 otpadi koji sadrže sulfide drugačije od onih navedenih u 06 06 02 1 1 0
06 06 99 otpadi koji nisu drugačije specificirani 1 1 0
06 07 otpadi od proizvodnje, formulacije, snabdevanja i upotrebe halogena i hemijskih procesa sa halogenima 1 1 0
06 07 01* otpadi koji sadrže azbest od elektrolize 1 1 0
06 07 02* aktivni ugalj od proizvodnje hlora 1 1 0
06 07 03* mulj barijum sulfata koji sadrži živu 1 1 0
06 07 04* rastvori i kiseline, na primer kiseline iz kontaktnog procesa 1 1 0
06 07 99 otpadi koji nisu drugačije specificirani 1 1 0
06 08 otpadi od proizvodnje, formulacije, snabdevanja i upotrebe silicijuma i derivata silicijuma 1 1 0
06 08 02* otpadi od opasnih materija koje sadrže silicijum 1 1 0
06 08 99 otpadi koji nisu drugačije specificirani 1 1 0
06 09 otpadi od proizvodnje, formulacije, snabdevanja i upotrebe hemikalija koje sadrže fosfor i hemijskih procesa sa primenom fosfora 1 1 0
06 09 02 fosforna šljaka 1 1 0
06 09 03* otpadi od reakcija sa kalcijumom koji sadrže ili su kontaminirani opasnim supstancama 1 1 0
06 09 04 otpadi od reakcija sa kalcijumom drugačiji od onih navedenih u 06 09 03 1 1 0
06 09 99 otpadi koji nisu drugačije specificirani 1 1 0
06 10 otpadi od proizvodnje, formulacije, snabdevanja i upotrebe hemikalija koje sadrže azot, hemijskih procesa sa azotom i proizvodnje đubriva 1 1 0
06 10 02* otpadi koji sadrže opasne supstance 1 1 0
06 10 99 otpadi koji nisu drugačije specificirani 1 1 0
06 11 otpadi od proizvodnje neorganskih pigmenata i neprozirnih materija 1 1 0
06 11 01 otpadi od reakcija sa kalcijumom iz proizvodnje titan-dioksida 1 1 0
06 11 99 otpadi koji nisu drugačije specificirani 1 1 0
06 13 otpadi od neorganskih hemijskih procesa koji nisu drugačije specificirani 1 1 0
06 13 01* neorganski pesticidi, sredstva za zaštitu drveta i drugi biocidi 1 1 0
06 13 02* potrošeni aktivni ugalj (osim 06 07 02) 1 1 0
06 13 03 ugljena čađ 1 1 0
06 13 04* otpadi od obrade azbesta 1 1 0
06 13 05* čađ 1 1 0
06 13 99 otpadi koji nisu drugačije specificirani 1 1 0
07 OTPADI OD ORGANSKIH HEMIJSKIH PROCESA 1 1 0
07 01 otpadi od proizvodnje, formulacije, snabdevanja i upotrebe osnovnih organskih hemikalija 1 1 0
07 01 01* tečnosti za pranje na bazi vode i matične tečnosti 1 1 0
07 01 03* organski halogenovani rastvarači, tečnosti za pranje i matične tečnosti 1 1 0
07 01 04* ostali organski rastvarači, tečnosti za pranje i matične tečnosti 1 1 0
07 01 07* halogenovani talozi i ostaci od reakcija 1 1 0
07 01 08* ostali talozi i ostaci od reakcija 1 1 0
07 01 09* halogenovani filter - kolači (pogače), potrošeni apsorbenti 1 1 0
07 01 10* ostali filter - kolači (pogače), potrošeni apsorbenti 1 1 0
07 01 11* muljevi od tretmana otpadnih voda na mestu nastajanja koji sadrže opasne supstance 1 1 0
07 01 12 muljevi od tretmana otpadnih voda na mestu nastajanja drugačiji od onih navedenih u 07 01 11 1 1 0
07 01 99 otpadi koji nisu drugačije specificirani 1 1 0
07 02 otpadi od proizvodnje, formulacije, snabdevanja i upotrebe plastike, sintetičke gume i sintetičkih vlakana 1 1 0
07 02 01* tečnosti za pranje na bazi vode i matične tečnosti 1 1 0
07 02 03* organski halogenovani rastvarači, tečnosti za pranje i matične tečnosti 1 1 0
07 02 04* ostali organski rastvarači, tečnosti za pranje i matične tečnosti 1 1 0
07 02 07* halogenovani talozi i ostaci od reakcija 1 1 0
07 02 08* ostali talozi i ostaci od reakcija 1 1 0
07 02 09* halogenovani filter - kolači (pogače), potrošeni apsorbenti 1 1 0
07 02 10* ostali filter - kolači (pogače), potrošeni apsorbenti 1 1 0
07 02 11* muljevi od tretmana otpadnih voda na mestu nastajanja koji sadrže opasne supstance 1 1 0
07 02 12 muljevi od tretmana otpadnih voda na mestu nastajanja drugačiji od onih navedenih u 07 02 11 1 1 0
07 02 13 otpadna plastika 1 1 0
07 02 14* otpadi od aditiva koji sadrže opasne supstance 1 1 0
07 02 15 otpadi od aditiva drugačiji od onih navedenih u 07 02 14 1 1 0
07 02 16* otpadi od opasnih materija koji sadrže silikone 1 1 0
07 02 17 otpadi koji sadrže silikone drugačije od onih navedenih u 07 02 16 1 1 0
07 02 99 otpadi koji nisu drugačije specificirani 1 1 0
07 03 otpadi od proizvodnje, formulacije, snabdevanja i upotrebe organskih boja i pigmenata (osim 06 11) 1 1 0
07 03 01* tečnosti za pranje na bazi vode i matične tečnosti 1 1 0
07 03 03* organski halogenovani rastvarači, tečnosti za pranje i matične tečnosti 1 1 0
07 03 04* ostali organski rastvarači, tečnosti za pranje i matične tečnosti 1 1 0
07 03 07* halogenovani talozi i ostaci od reakcija 1 1 0
07 03 08* ostali talozi i ostaci od reakcija 1 1 0
07 03 09* halogenovani filter - kolači (pogače), potrošeni apsorbenti 1 1 0
07 03 10* ostali filter - kolači (pogače), potrošeni apsorbenti 1 1 0
07 03 11* muljevi od tretmana otpadnih voda na mestu nastajanja koji sadrže opasne supstance 1 1 0
07 03 12 muljevi od tretmana otpadnih voda na mestu nastajanja drugačiji od onih navedenih u 07 03 11 1 1 0
07 03 99 otpadi koji nisu drugačije specificirani 1 1 0
07 04 otpadi od proizvodnje, formulacije, snabdevanja i upotrebe organskih pesticida (osim 02 01 08 i 02 01 09), sredstava za zaštitu drveta (osim 03 02) i drugih biocida 1 1 0
07 04 01* tečnosti za pranje na bazi vode i matične tečnosti 1 1 0
07 04 03* organski halogenovani rastvarači, tečnosti za pranje i matične tečnosti 1 1 0
07 04 04* ostali organski rastvarači, tečnosti za pranje i matične tečnosti 1 1 0
07 04 07* halogenovani talozi i ostaci od reakcija 1 1 0
07 04 08* ostali talozi i ostaci od reakcija 1 1 0
07 04 09* halogenovani filter - kolači (pogače), potrošeni apsorbenti 1 1 0
07 04 10* ostali filter - kolači (pogače), potrošeni apsorbenti 1 1 0
07 04 11* muljevi od tretmana otpadnih voda na mestu nastajanja koji sadrže opasne supstance 1 1 0
07 04 12 muljevi od tretmana otpadnih voda na mestu nastajanja drugačiji od onih navedenih u 07 04 11 1 1 0
07 04 13* čvrsti otpadi koji sadrže opasne supstance 1 1 0
07 04 99 otpadi koji nisu drugačije specificirani 1 1 0
07 05 otpadi od proizvodnje, formulacije, snabdevanja i upotrebe farmaceutskih preparata 1 1 0
07 05 01* tečnosti za pranje na bazi vode i matične tečnosti 1 1 0
07 05 03* organski halogenovani rastvarači, tečnosti za pranje i matične tečnosti 1 1 0
07 05 04* ostali organski rastvarači, tečnosti za pranje i matične tečnosti 1 1 0
07 05 07* halogenovani talozi i ostaci od reakcija 1 1 0
07 05 08* ostali talozi i ostaci od reakcija 1 1 0
07 05 09* halogenovani filter - kolači (pogače), potrošeni apsorbenti 1 1 0
07 05 10* ostali filter - kolači (pogače), potrošeni apsorbenti 1 1 0
07 05 11* muljevi od tretmana otpadnih voda na mestu nastajanja koji sadrže opasne supstance 1 1 0
07 05 12 muljevi od tretmana otpadnih voda na mestu nastajanja drugačiji od onih navedenih u 07 05 11 1 1 0
07 05 13* čvrsti otpadi koji sadrže opasne supstance 1 1 0
07 05 14 čvrsti otpadi drugačiji od onih navedenih u 07 05 13 1 1 0
07 05 99 otpadi koji nisu drugačije specificirani 1 1 0
07 06 otpadi od proizvodnje, formulacije, snabdevanja i upotrebe masti, masnoća, sapuna, deterdženata, dezinfekcionih i kozmetičkih sredstava 1 1 0
07 06 01* tečnosti za pranje na bazi vode i matične tečnosti 1 1 0
07 06 03* organski halogenovani rastvarači, tečnosti za pranje i matične tečnosti 1 1 0
07 06 04* ostali organski rastvarači, tečnosti za pranje i matične tečnosti 1 1 0
07 06 07* halogenovani talozi i ostaci od reakcija 1 1 0
07 06 08* ostali talozi i ostaci od reakcija 1 1 0
07 06 09* halogenovani filter - kolači (pogače), potrošeni apsorbenti 1 1 0
07 06 10* ostali filter - kolači (pogače), potrošeni apsorbenti 1 1 0
07 06 11* muljevi od tretmana otpadnih voda na mestu nastajanja koji sadrže opasne supstance 1 1 0
07 06 12 muljevi od tretmana otpadnih voda na mestu nastajanja drugačiji od onih navedenih u 07 06 11 1 1 0
07 06 99 otpadi koji nisu drugačije specificirani 1 1 0
07 07 otpadi od proizvodnje, formulacije, snabdevanja i upotrebe finih hemikalija i hemijskih proizvoda koji nisu drugačije specificirani 1 1 0
07 07 01* tečnosti za pranje na bazi vode i matične tečnosti 1 1 0
07 07 03* organski halogenovani rastvarači, tečnosti za pranje i matične tečnosti 1 1 0
07 07 04* ostali organski rastvarači, tečnosti za pranje i matične tečnosti 1 1 0
07 07 07* halogenovani talozi i ostaci od reakcija 1 1 0
07 07 08* ostali talozi i ostaci od reakcija 1 1 0
07 07 09* halogenovani filter - kolači (pogače), potrošeni apsorbenti 1 1 0
07 07 10* ostali filter - kolači (pogače), potrošeni apsorbenti 1 1 0
07 07 11* muljevi od tretmana otpadnih voda na mestu nastajanja koji sadrže opasne supstance 1 1 0
07 07 12 muljevi od tretmana otpadnih voda na mestu nastajanja drugačiji od onih navedenih u 07 07 11 1 1 0
07 07 99 otpadi koji nisu drugačije specificirani 1 1 0
08 Otpadi od proizvodnje, formulacije, snabdevanja i upotrebe premaza (boje, lakovi i staklene glazure), lepkovi, zaptivači i štamparske boje 1 1 0
08 01 otpadi od proizvodnje, formulacije, snabdevanja i upotrebe i uklanjanja boja i lakova 1 1 0
08 01 11* otpadna boja i lak koji sadrže organske rastvarače ili druge opasne supstance 1 1 0
08 01 12 otpadna boja i lak drugačiji od onih navedenih u 08 01 11 1 1 0
08 01 13* muljevi od boje ili laka koji sadrže organske rastvarače ili druge opasne supstance 1 1 0
08 01 14 muljevi od boje ili laka drugačiji od onih navedenih u 08 01 13 1 1 0
08 01 15* muljevi na bazi vode koje sadrže boju ili lak na bazi organskih rastvarača ili drugih opasnih supstanci 1 1 0
08 01 16 muljevi od boje ili laka drugačiji od onih navedenih u 08 01 15 1 1 0
08 01 17* otpadi od uklanjanja boje ili laka koji sadrže organske rastvarače ili druge opasne supstance 1 1 0
08 01 18 otpadi od uklanjanja boje ili laka drugačiji od onih navedenih u 08 01 17 1 1 0
08 01 19* vodene suspenzije koje sadrže boju ili lak na bazi organskih rastvarača ili drugih opasnih supstanci 1 1 0
08 01 20 vodene suspenzije koje sadrže boju ili lak drugačiji od onih navedenih u 08 01 19 1 1 0
08 01 21* otpad od tečnosti za uklanjanje boje ili laka 1 1 0
08 01 99 otpadi koji nisu drugačije specificirani 1 1 0
08 02 otpadi od proizvodnje, formulacije, snabdevanja i upotrebe ostalih premaza (uključujući keramičke materijale) 1 1 0
08 02 01 otpadni praškasti premazi 1 1 0
08 02 02 muljevi na bazi vode koji sadrže keramičke materijale 1 1 0
08 02 03 vodene suspenzije koje sadrže keramičke materijale 1 1 0
08 02 99 otpadi koji nisu drugačije specificirani 1 1 0
08 03 otpadi od proizvodnje, formulacije, snabdevanja i upotrebe štamparskog mastila 1 1 0
08 03 07 muljevi na bazi vode koji sadrže mastilo 1 1 0
08 03 08 tečni otpad na bazi vode koji sadrži mastilo 1 1 0
08 03 12* otpadno mastilo koje sadrži opasne supstance 1 1 0
08 03 13 otpadno mastilo drugačije od onog navedenog u 08 03 12 1 1 0
08 03 14* muljevi od mastila koje sadrži opasne supstance 1 1 0
08 03 15 muljevi od mastila drugačiji od onih navedenih u 08 03 14 1 1 0
08 03 16* otpadni rastvori za ecovanje 1 1 0
08 03 17* otpadni toner za štampanje koje sadrži opasne supstance 1 1 0
08 03 18 otpadni toner za štampanje drugačiji od onog navedenog u 08 03 17 1 1 0
08 03 19* dispergovana ulja 1 1 0
08 03 99 otpadi koji nisu drugačije specificirani 1 1 0
08 04 otpadi od proizvodnje, formulacije, snabdevanja i upotrebe lepkova i zaptivača (uključujući i vodootporne proizvode) 1 1 0
08 04 09* otpadi od uklanjanja boje ili laka koji sadrže organske rastvarače ili druge opasne supstance 1 1 0
08 04 10 otpadni lepkovi i zaptivači drugačiji od onih navedenih u 08 04 09 1 1 0
08 04 11* muljevi od lepkova i zaptivača koji sadrže organske rastvarače ili druge opasne supstance 1 1 0
08 04 12 muljevi od lepkova i zaptivača drugačiji od onih navedenih u 08 04 11 1 1 0
08 04 13* muljevi na bazi vode koji sadrže lepkove ili zaptivače koji sadrže organske rastvarače ili druge opasne supstance 1 1 0
08 04 14 muljevi na bazi vode koji sadrže lepkove ili zaptivače drugačiji od onih navedenih u 08 04 13 1 1 0
08 04 15* tečni otpad na bazi vode koji sadrži lepkove ili zaptivače koji sadrže organske rastvarače ili druge opasne supstance 1 1 0
08 04 16 tečni otpad na bazi vode koji sadrži lepkove ili zaptivače drugačiji od onih spomenutih u 08 04 15 1 1 0
08 04 17* ulje od destilacije smola 1 1 0
08 04 99 otpadi koji nisu drugačije specificirani 1 1 0
08 05 otpadi koji nisu drugačije specificirani u 08 1 1 0
08 05 01* otpadni izocijanati 1 1 0
09 OTPADI IZ FOTOGRAFSKE INDUSTRIJE 1 1 0
09 01 otpadi iz fotografske industrije 1 1 0
09 01 01* rastvori razvijača i aktivatora na bazi vode 1 1 0
09 01 02* rastvori razvijača za offset ploče na bazi vode 1 1 0
09 01 03* rastvori razvijača na bazi rastvarača 1 1 0
09 01 04* rastvori sredstava za fiksiranje 1 1 0
09 01 05* rastvori za izbeljivanje i rastvori sredstava za fiksiranje izbeljenosti 1 1 0
09 01 07 fotografski film i papir koji sadrži srebro ili jedinjenja srebra 1 1 0
09 01 08 fotografski film i papir koji ne sadrži srebro ili jedinjenja srebra 1 1 0
09 01 99 otpadi koji nisu drugačije specificirani 1 1 0
10 OTPADI IZ TERMIČKIH PROCESA 1 1 0
10 01 otpadi iz energana i drugih postrojenja za sagorevanje (osim 19) 1 1 0
10 01 01 pepeo, šljaka i prašina iz kotla (izuzev prašine iz kotla navedene u 10 01 04) 1 1 0
10 01 04* leteći pepeo od sagorevanja nafte i prašina iz kotla 1 1 0
10 01 09* sumporna kiselina 1 1 0
10 01 13* leteći pepeo od emulgovanih ugljovodonika upotrebljenih kao gorivo 1 1 0
10 01 14* šljaka i prašina iz kotla iz procesa ko-spaljivanja, koja sadrži opasne supstance 1 1 0
10 01 16* leteći pepeo iz procesa ko-spaljivanja koji sadrži opasne supstance 1 1 0
10 01 18* otpadi iz prečišćavanja gasa koji sadrže opasne supstance 1 1 0
10 01 20* muljevi iz tretmana otpadnih voda na mestu nastajanja koji sadrže opasne supstance 1 1 0
10 01 22* muljevi na bazi vode od čišćenja kotla koji sadrže opasne supstance 1 1 0
10 01 25 otpadi od skladištenja goriva i pripreme energana koji koriste ugalj 1 1 0
10 01 26 otpadi iz tretmana rashladne vode 1 1 0
10 01 99 otpadi koji nisu drugačije specificirani 1 1 0
10 02 otpadi iz industrije gvožđa i čelika 1 1 0
10 02 07* čvrsti otpadi iz procesa tretmana gasa koji sadrže opasne supstance 1 1 0
10 02 11* zauljeni otpadi iz tretmana rashladne vode 1 1 0
10 02 13* muljevi i filter - kolači (pogače)iz procesa tretmana gasa koji sadrže opasne supstance 1 1 0
10 02 99 otpadi koji nisu drugačije specificirani 1 1 0
10 03 otpadi iz termičke metalurgije aluminijuma 1 1 0
10 03 05 otpadna glinica 1 1 0
10 03 18 otpadi koji sadrže ugljenik iz anodnog procesa drugačiji od onih navedenih u 10 03 17 1 1 0
10 03 27* zauljeni otpadi iz tretmana rashladne vode 1 1 0
10 03 99 otpadi koji nisu drugačije specificirani 1 1 0
10 04 otpadi iz termičke metalurgije olova 1 1 0
10 04 09* zauljeni otpadi iz tretmana rashladne vode 1 1 0
10 04 99 otpadi koji nisu drugačije specificirani 1 1 0
10 05 otpadi iz termičke metalurgije cinka 1 1 0
10 05 08* zauljeni otpadi iz tretmana rashladne vode 1 1 0
10 05 99 otpadi koji nisu drugačije specificirani 1 1 0
10 06 otpad iz termičke metalurgije bakra 1 1 0
10 06 09* zauljeni otpadi iz tretmana rashladne vode 1 1 0
10 06 10 otpadi iz tretmana rashladne vode drugačiji od onih navedenih u 10 06 09 1 1 0
10 06 99 otpadi koji nisu drugačije specificirani 1 1 0
10 07 otpadi iz termičke metalurgije srebra, zlata i platine 1 1 0
10 07 07* zauljeni otpadi iz tretmana rashladne vode 1 1 0
10 07 99 otpadi koji nisu drugačije specificirani 1 1 0
10 08 otpadi iz termičke metalurgije ostalih obojenih metala 1 1 0
10 08 12* otpadi koji sadrže katran iz anodnog procesa 1 1 0
10 08 17* muljevi i filter - kolači (pogače) iz tretmana dimnog gasa koji sadrže opasne supstance 1 1 0
10 08 19* zauljeni otpadi iz tretmana rashladne vode 1 1 0
10 08 99 otpadi koji nisu drugačije specificirani 1 1 0
10 09 otpadi od livenja gvozdenih odlivaka 1 1 0
10 09 99 otpadi koji nisu drugačije specificirani 1 1 0
10 10 otpadi od livenja odlivaka obojenih metala 1 1 0
10 10 09* prašina dimnog gasa koja sadrži opasne supstance 1 1 0
10 10 11* ostale čvrste čestice koje sadrže opasne supstance 1 1 0
10 10 99 otpadi koji nisu drugačije specificirani 1 1 0
10 11 otpadi iz proizvodnje stakla i proizvoda od stakla 1 1 0
10 11 99 otpadi koji nisu drugačije specificirani 1 1 0
10 12 otpadi iz proizvodnje keramičkih proizvoda, cigli, pločica i proizvoda za građevinarstvo 1 1 0
10 12 99 otpadi koji nisu drugačije specificirani 1 1 0
10 13 otpadi iz proizvodnje cementa, kreča i gipsa i predmeta i proizvoda koji se od njih proizvode 1 1 0
10 13 99 otpadi koji nisu drugačije specificirani 1 1 0
11 Otpadi od hemijskog tretmana površine i zaštite metala i drugih materijala; hidrometalurgija obojenih metala 1 1 0
11 01 otpadi od hemijskog tretmana površine i zaštite metala i drugih materijala (npr. procesi galvanizacije, oblaganje cinkom, čišćenje kiselinom, radiranje, fosfatiranje, odmašćivanje bazama i anodizacija) 1 1
11 01 05* kiseline za čišćenje 1 1 1
11 01 06* kiseline koje nisu drugačije specificirane 1 1 1
11 01 07* baze za čišćenje 1 1 1
11 01 08* muljevi od fosfatiranja 1 1 0
11 01 09* muljevi i filter - kolači (pogače) koji sadrže opasne supstance 1 1 0
11 01 11* tečnosti za ispiranje na bazi vode koje sadrže opasne supstance 1 1 0
11 01 13* otpadi od odmašćivanja koji sadrže opasne supstance 1 1 0
11 01 14 otpadi od odmašćivanja drugačiji od onih navedenih u 11 01 13 1 1 0
11 01 15* eluati i muljevi iz membranskih ili jonoizmenjivačkih sistema koji sadrže opasne supstance 1 1 0
11 01 16* zasićene ili potrošene jonoizmenjivačke smole 1 1 0
11 01 98* ostali otpadi koji sadrže opasne supstance 1 1 0
11 01 99 otpadi koji nisu drugačije specificirani 1 1 0
11 02 otpadi iz hidrometalurških procesa obojenih metala 1 1 0
11 02 03 otpadi iz proizvodnje anoda za elektrolitičke procese u vodenoj sredini 1 1 0
11 02 06 otpadi iz hidrometalurških procesa bakra drugačiji od onih navedenih u 11 02 05 1 1 0
11 02 07* ostali otpadi koji sadrže opasne supstance 1 1 0
11 02 99 otpadi koji nisu drugačije specificirani 1 1 0
11 03 muljevi i čvrsti otpadi iz procesa kaljenja 1 1 0
11 03 01* otpadi koji sadrže cijanide 1 1 0
11 03 02* ostali otpadi 1 1 0
11 05 otpadi iz procesa vrele galvanizacije 1 1 0
11 05 03* čvrsti otpadi iz tretmana gasa 1 1 0
11 05 04* potrošena tečnost 1 1 0
11 05 99 otpadi koji nisu drugačije specificirani 1 1 0
12 Otpadi od oblikovanja i fizičke i mehaničke površinske obrade metala i plastike 1 1 0
12 01 otpadi od oblikovanja i fizičke i mehaničke površinske obrade metala i plastike 1 1 0
12 01 01 struganje i obrada ferometala 1 1 0
12 01 02 prašina i čestice ferometala 1 1 0
12 01 03 struganje i obrada obojenih metala 1 1 0
12 01 04 prašina i čestice obojenih metala 1 1 0
12 01 05 obrada plastike 1 1 0
12 01 06* mineralna mašinska ulja koja sadrže halogene (izuzev emulzija i rastvora) 1 1 0
12 01 07* mineralna mašinska ulja koja ne sadrže halogene (izuzev emulzija i rastvora) 1 1 0
12 01 08* mašinske emulzije i rastvori koje sadrže halogene 1 1 0
12 01 09* mašinske emulzije i rastvori koje ne sadrže halogene 1 1 0
12 01 10* sintetička mašinska ulja 1 1 0
12 01 12* potrošeni vosak i masti 1 1 0
12 01 13 otpadi od zavarivanja 1 1 0
12 01 14* mašinski muljevi koji sadrže opasne supstance 1 1 0
12 01 15 mašinski muljevi drugačiji od onih navedenih u 12 01 14 1 1 0
12 01 16* otpad od peskarenja koji sadrži opasne supstance. 1 1 0
12 01 17 otpad od peskarenja drugačiji od onog navedenog u 12 01 16. 1 1 0
12 01 18* metalni muljevi (od mlevenja, brušenja i oštrenja) koji sadrži ulje 1 1 0
12 01 19* odmah biorazgradivo mašinsko ulje 1 1 0
12 01 20* potrošena tela za mlevenje i materijali za mlevenje koji sadrže opasne supstance 1 1 0
12 01 21 potrošena tela za mlevenje i materijali za mlevenje drugačiji od onih navedenih u 12 01 20 1 1 0
12 01 99 otpadi koji nisu drugačije specificirani 1 1 0
12 03 otpadi iz procesa odmašćivanja vodom i parom (izuzev 11) 1 1 0
12 03 01* tečnosti za pranje na bazi vode 1 1 0
12 03 02* otpadi od odmašćivanja parom 1 1 0
13 Otpadi od ulja i ostataka tečnih goriva (osim jestivih ulja i onih u poglavljima 05, 12 i 19) 1 1 0
13 01 otpadna hidraulična ulja 1 1 0
13 01 01* hidraulična ulja koja sadrže PCB 1 1 0
13 01 04* hlorovane emulzije 1 1 0
13 01 05* nehlorovane emulzije 1 1 0
13 01 09* mineralna hlorovana hidraulična ulja 1 1 0
13 01 10* mineralna nehlorovana hidraulična ulja 1 1 0
13 01 11* sintetička hidraulična ulja 1 1 0
13 01 12* odmah biorazgradiva hidraulična ulja 1 1 0
13 01 13* ostala hidraulična ulja 1 1 0
13 02 otpadna motorna ulja, ulja za menjače i podmazivanje 1 1 0
13 02 04* mineralna hlorovana motorna ulja, ulja za menjače i podmazivanje 1 1 0
13 02 05* mineralna nehlorovana motorna ulja, ulja za menjače i podmazivanje 1 1 0
13 02 06* sintetička motorna ulja, ulja za menjače i podmazivanje 1 1 0
13 02 07* odmah biorazgradiva motorna ulja, ulja za menjače i podmazivanje 1 1 0
13 02 08* ostala motorna ulja, ulja za menjače i podmazivanje 1 1 0
13 03 otpadna ulja za izolaciju i prenos toplote 1 1 0
13 03 01* ulja za izolaciju i prenos toplote koja sadrže PCB 1 1 0
13 03 06* mineralna hlorovana ulja za izolaciju i prenos toplote. 1 1 0
13 03 07* mineralna nehlorovana ulja za izolaciju i prenos toplote 1 1 0
13 03 08* sintetička ulja za izolaciju i prenos toplote 1 1 0
13 03 09* odmah biorazgradiva ulja za izolaciju i prenos toplote 1 1 0
13 03 10* ostala ulja za izolaciju i prenos toplote 1 1 0
13 04 brodska ulja 1 1 0
13 04 01* ulja sa dna brodova iz rečne plovidbe 1 1 0
13 04 02* ulja sa dna brodova iz kanalizacije na pristaništu 1 1 0
13 04 03* ulja sa dna brodova iz ostale vrste plovidbe 1 1 0
13 05 sadržaj separatora ulje/voda 1 1 0
13 05 01* čvrste materije iz peskolova i separatora ulje/voda 1 1 0
13 05 02* muljevi iz separatora ulje/voda 1 1 0
13 05 03* muljevi od hvatača ulja 1 1 0
13 05 06* ulja iz separatora ulje/voda 1 1 0
13 05 07* zauljena voda iz separatora ulje/voda 1 1 0
13 05 08* mešavine otpada iz komore za otpad i separatora ulje/voda 1 1 0
13 07 otpadi od tečnih goriva 1 1 0
13 07 01* pogonsko gorivo i dizel 1 1 0
13 07 02* benzin 1 1 0
13 07 03* ostala goriva (uključujući mešavine) 1 1 0
13 08 otpadna ulja koja nisu drugačije specificirana 1 1 0
13 08 01* muljevi ili emulzije od desalinacije 1 1 0
13 08 02* ostale emulzije 1 1 0
13 08 99* otpadi koji nisu drugačije specificirani 1 1 0
14 Otpadni organski rastvarači, sredstva za hlađenje i potisni gasovi (osim 07 i 08) 1 1 0
14 06 otpadni organski rastvarači, sredstva za hlađenje i potisni gasovi na bazi pene/aerosola 1 1 0
14 06 01* hlorofluorougljovodonici, HCFC, HFC 1 1 0
14 06 02* ostali halogenovani rastvarači i smeše rastvarača 1 1 0
14 06 03* ostali rastvarači i smeše rastvarača 1 1 0
14 06 04* muljevi ili čvrsti otpadi koje sadrže halogenovane rastvarače 1 1 0
14 06 05* muljevi ili čvrsti otpadi koje sadrže ostale rastvarače 1 1 0
15 otpad od ambalaže, apsorbenti, krpe za brisanje, filterski materijali i zaštitne tkanine, ako nije drugačije specificirano 1 1 0
15 01 ambalaža (uključujući posebno sakupljenu ambalažu u komunalnom otpadu) 1 1 0
15 01 01 papirna i kartonska ambalaža 1 1 0
15 01 02 plastična ambalaža 1 1 0
15 01 03 drvena ambalaža 1 1 0
15 01 04 metalna ambalaža 1 1 0
15 01 05 kompozitna ambalaža 1 1 0
15 01 06 mešana ambalaža 1 1 0
15 01 07 staklena ambalaža 1 1 0
15 01 09 tekstilna ambalaža 1 1 0
15 01 10* ambalaža koja sadrži ostatke opasnih supstanci ili je kontaminirana opasnim supstancama 1 1 0
15 01 11* metalna ambalaža koja sadrži opasan čvrst porozni matriks (npr. azbest), uključujući i prazne boce pod pritiskom 1 1 0
15 02 apsorbenti, filterski materijali, krpe za brisanje i zaštitna odeća 1 1 0
15 02 02* apsorbenti, filterski materijali (uključujući filtere za ulje koji nisu drugačije specificirani), krpe za brisanje, zaštitna odeća, koji su kontaminirani opasnim supstancama 1 1 0
15 02 03 apsorbenti, filterski materijali, krpe za brisanje i zaštitna odeća drugačiji od onih navedenih u 15 02 02 1 1 0
16 Otpadi koji nisu drugačije specificirani u katalogu 1 1 1
16 01 otpadna vozila iz različitih vidova transporta (uključujući mehanizaciju) i otpadi nastali demontažom otpadnih vozila i od održavanja vozila (izuzev 13, 14, 16 06 i 16 08) 1 1 0
16 01 03 otpadne gume 1 1 0
16 01 07* filteri za ulje 1 1 0
16 01 08* komponente koje sadrže živu 1 1 0
16 01 09* komponente koje sadrže PCB 1 1 0
16 01 10* eksplozivne komponente (npr. vazdušni jastuci) 1 1 0
16 01 11* kočione obloge koje sadrže azbest 1 1 0
16 01 12 kočione obloge drugačije od onih navedenih u 16 01 11 1 1 0
16 01 13* kočione tečnosti 1 1 0
16 01 14* antifriz koji sadrži opasne supstance 1 1 0
16 01 15 antifriz drugačiji od onog navedenog u 16 01 14 1 1 0
16 01 16 rezervoari za tečni gas 1 1 0
16 01 17 ferozni metal 1 1 0
16 01 18 obojeni metal 1 1 0
16 01 19 plastika 1 1 0
16 01 20 staklo 1 1 0
16 01 21* opasne komponente drugačije od onih navedenih u 16 01 07 do 16 01 11 i 16 01 13 i 16 01 14) 1 1 0
16 01 22 komponente koje nisu drugačije specificirane 1 1 0
16 01 99 otpadi koji nisu drugačije specificirani 1 1 0
16 02 otpadi od električne i elektronske opreme 1 1 0
16 02 09* transformatori i kondenzatori koji sadrže PCB 1 1 0
16 02 10* odbačena oprema koja sadrži ili je kontaminirana sa PCB, drugačija od one navedene u 16 02 09 1 1 0
16 02 11* odbačena oprema koja sadrži hlorofluorougljovodonike, HCFC, HFC 1 1 0
16 02 12* odbačena oprema koja sadrži slobodni azbest 1 1 0
16 02 13* odbačena oprema koja sadrži opasne komponente drugačija od one navedene u 16 02 09 do 16 02 12 1 1 0
16 02 14 odbačena oprema drugačija od one navedene u 16 02 09 do 16 02 13 1 1 0
16 02 15* opasne komponente uklonjene iz odbačene opreme 1 1 0
16 02 16 komponente uklonjene iz odbačene opreme drugačije od onih navedenih u 16 02 15 1 1 0
16 03 komponente izvan specifikacije i nekorišćeni proizvodi 1 1 1
16 03 03* neorganski otpadi koji sadrže opasne supstance 1 1 0
16 03 04 neorganski otpadi drugačiji od onih navedenih u 16 03 03 1 1 0
16 03 05* organski otpadi koji sadrže opasne supstance 1 1 1
16 03 06 organski otpadi drugačiji od onih navedenih u 16 03 05 1 1 0
16 05 gasovi u bocama pod pritiskom i odbačene hemikalije 1 1 0
16 05 04* gasovi u bocama pod pritiskom (uključujući halone) koji sadrže opasne supstance 1 1 0
16 05 05 gasovi u bocama pod pritiskom drugačiji od onih navedenih u 16 05 04 1 1 0
16 05 06* laboratorijske hemikalije koje se sastoje ili sadrže opasne supstance, uključujući smeše laboratorijskih hemikalija 1 1 0
16 05 07* odbačene neorganske hemikalije koje se sastoje ili sadrže opasne supstance 1 1 0
16 05 08* odbačene organske hemikalije koje se sastoje ili sadrže opasne supstance 1 1 0
16 05 09 odbačene hemikalije drugačije od onih navedenih u 16 05 06, 16 05 07 ili 16 05 08 1 1 0
16 06 baterije i akumulatori 1 1 0
16 06 01* olovne baterije 1 1 0
16 06 02* baterije od nikl-kadmijuma 1 1 0
16 06 03* baterije koje sadrže živu 1 1 0
16 06 04 alkalne baterije (izuzev 16 06 03) 1 1 0
16 06 05 druge baterije i akumulatori 1 1 0
16 06 06* posebno sakupljen elektrolit iz baterija i akumulatora 1 1 0
16 07 otpadi iz rezervoara za transport i skladištenje i otpad od čišćenja buradi (izuzev 05 i 13) 1 1 1
16 07 08* otpadi koji sadrže ulje 1 1 0
16 07 09* otpadi koji sadrže ostale opasne supstance 1 1 1
16 07 99 otpadi koji nisu drugačije specificirani 1 1 0
16 08 istrošeni katalizatori 1 1 0
16 08 01 istrošeni katalizatori koji sadrže zlato, srebro, renijum, rodijum, paladijum, iridijum ili platinu (izuzev 16 08 07) 1 1 0
16 08 02* istrošeni katalizatori koji sadrže opasne prelazne metale ili opasna jedinjenja prelaznih metala 1 1 0
16 08 03 istrošeni katalizatori koji sadrže prelazne metale ili jedinjenja prelaznih metala koji nisu drugačije specificirani 1 1 0
16 08 04 istrošeni tečni katalizatori za katalitički kreking (izuzev 16 08 07) 1 1 0
16 08 05* istrošeni katalizatori koji sadrže fosfornu kiselinu 1 1 0
16 08 06* istrošene tečnosti upotrebljene kao katalizatori 1 1 0
16 08 07* istrošeni katalizatori kontaminirani opasnim supstancama 1 1 0
16 09 oksidansi 1 1 0
16 09 01* permanganati, npr. kalijum permanganat 1 1 0
16 09 02* hromati, npr. kalijum hromat, kalijum- ili natrijum dihromat 1 1 0
16 09 03* peroksidi, npr. vodonik peroksid 1 1 0
16 09 04* oksidanti koji nisu drugačije specificirani 1 1 0
16 10 tečni otpadi na bazi vode namenjeni tretmanu van mesta nastajanja 1 1 1
16 10 01* tečni otpadi na bazi vode koji sadrže opasne supstance 1 1 1
16 10 02 tečni otpadi na bazi vode drugačiji od onih navedenih u 16 10 01 1 1 0
16 10 03* koncentrati na bazi vode koji sadrže opasne supstance 1 1 0
16 10 04 koncentrati na bazi vode drugačiji od onih navedenih u 16 10 03 1 1 0
16 11 otpadne obloge i vatrostalni materijali 1 1 0
16 11 01* obloge na bazi ugljenika i vatrostalni materijali iz metalurških procesa koji sadrže opasne supstance 1 1 0
16 11 03* ostale obloge i vatrostalni materijali iz metalurških procesa koji sadrže opasne supstance 1 1 0
16 11 05* obloge i vatrostalni materijali iz nemetalurških procesa koji sadrže opasne supstance 1 1 0
17 Građevinski otpad i otpad od rušenja (uključujući i iskopanu zemlju sa kontaminiranih lokacija) 1 1 0
17 01 beton, cigle, crep i keramika 1 1 0
17 01 07 mešavine ili pojedine frakcije betona, cigle, pločice i keramika drugačiji od onih navedenih u 17 01 06 1 1 0
17 02 drvo, staklo i plastika 1 1 0
17 02 01 drvo 1 1 0
17 02 02 staklo 1 1 0
17 02 03 plastika 1 1 0
17 02 04* staklo, plastika i drvo koji sadrže opasne supstance ili su kontaminirani opasnim supstancama 1 1 0
17 03 bituminozne mešavine, katran i katranski proizvodi 1 1 0
17 03 01* bituminozne mešavine koje sadrže katran od uglja 1 1 0
17 03 02 bituminozne mešavine drugačije od onih navedenih u 17 03 01 1 1 0
17 03 03* katran od uglja i katranski proizvodi 1 1 0
17 04 metali (uključujući i njihove legure) 1 1 0
17 04 01 bakar, bronza, mesing 1 1 0
17 04 02 aluminijum 1 1 0
17 04 03 olovo 1 1 0
17 04 04 cink 1 1 0
17 04 05 gvožđe i čelik 1 1 0
17 04 06 kalaj 1 1 0
17 04 07 mešani metali 1 1 0
17 04 09* otpad od metala kontaminiran opasnim supstancama 1 1 0
17 04 10* kablovi koji sadrže ulje, katran od uglja i druge opasne supstance 1 1 0
17 04 11 kablovi drugačiji od onih navedenih u 17 04 10 1 1 0
17 05 zemlja (uključujući zemlju iskopanu sa kontaminiranih lokacija), kamen i iskop 1 1 0
17 05 03* zemlja i kamen koji sadrže opasne supstance 1 1 0
17 06 izolacioni materijali i građevinski materijali koji sadrže azbest 1 1 0
17 06 01* izolacioni materijali koji sadrže azbest 1 1 0
17 06 03* ostali izolacioni materijali koji se sastoje od ili sadrže opasne supstance 1 1 0
17 06 04 izolacioni materijali drugačiji od onih navedenih u 17 06 01 i 17 06 03 1 1 0
17 06 05* građevinski materijali koji sadrže azbest 1 1 0
17 09 ostali otpadi od građenja i rušenja 1 1 0
17 09 03* ostali otpadi od građenja i rušenja (uključujući mešane otpade) koji sadrže opasne supstance 1 1 0
17 09 04 mešani otpadi od građenja i rušenja drugačiji od onih navedenih u 17 09 01 i 17 09 02 i 17 09 03 1 1 0
18 Otpadi od zdravstvene zaštite ljudi i Životinja i/ili s tim povezanog istraživanja (izuzev otpada iz kuhinja i restorana koji ne dolazi od neposredne zdravstvene zaštite) 1 1 0
18 01 otpadi iz porodilišta, dijagnostike, tretmana ili prevencije bolesti ljudi 1 1 0
18 01 06* hemikalije koje se sastoje od ili sadrže opasne supstance 0 1 0
18 01 07 hemikalije drugačije od onih navedenih u 18 01 06 0 1 0
18 01 08* citotoksični i citostatični lekovi 0 1 0
18 01 09 lekovi drugačiji od onih navedenih u 18 01 08 0 1 0
18 01 10* otpadni amalgam iz stomatologije 0 1 0
18 02 otpadi od istraživanja, dijagnostike, tretmana ili prevencije bolesti životinja 1 1 0
18 02 05* hemikalije koje se sastoje od ili sadrže opasne supstance 0 1 0
18 02 06 hemikalije drugačije od onih navedenih u 18 02 05 0 1 0
18 02 07* citotoksični i citostatični lekovi 0 1 0
18 02 08 lekovi drugačiji od onih navedenih u 18 02 07 0 1 0
19 Otpadi iz postrojenja za obradu otpada, pogona za tretman otpadnih voda van mesta nastajanja i pripremu vode za ljudsku potrošnju i korišćenje u industriji 1 1
19 01 otpadi od spaljivanja ili pirolize otpada 1 1
19 01 05* filter - kolač (pogače) iz tretmana gasa 1 1 0
19 01 06* tečni otpadi na bazi vode od tretmana gasa i drugi tečni otpadi na bazi vode 1 1 0
19 01 07* čvrsti otpadi od tretmana gasa 1 1 0
19 01 10* istrošeni aktivni ugalj od tretmana gasa 1 1 0
19 01 11* šljaka koja sadrži opasne supstance 1 1 0
19 01 12 šljaka drugačija od one navedene u 19 01 11 1 1 1
19 01 13* leteći pepeo koji sadrži opasne supstance 1 1 0
19 01 14 leteći pepeo drugačiji od onog navedenog u 19 01 13 1 1 1
19 01 15* prašina iz kotla koja sadrži opasne supstance 1 1 0
19 01 16 prašina iz kotla drugačija od one navedene u 19 01 15 1 1 1
19 01 17* otpadi od pirolize koji sadrže opasne supstance 1 1 0
19 01 99 otpadi koji nisu drugačije specificirani 1 1 0
19 02 otpadi od fizičko/hemijskih tretmana otpada (uključujući dehromiranje, decijanizaciju i neutralizaciju) 1 1 0
19 02 03 prethodno izmešani otpadi koji se sastoje samo od neopasnog otpada 1 1 0
19 02 04* prethodno izmešani otpadi koji se sastoje od najmanje jednog opasnog otpada 1 1 0
19 02 05* muljevi iz fizičko/hemijskog tretmana koji sadrže opasne supstance 1 1 0
19 02 06 muljevi iz fizičko/hemijskog tretmana drugačiji od onih navedenih u 19 02 05 1 1 0
19 02 07* ulja i koncentrati od separacije 1 1 0
19 02 08* tečni sagorljivi otpadi koji sadrže opasne supstance 1 1 0
19 02 09* čvrsti sagorljivi otpadi koji sadrže opasne supstance 1 1 0
19 02 10 sagorljivi otpadi drugačiji od onih navedenih u 19 02 08 i 19 02 09 1 1 0
19 02 11* ostali otpadi koji sadrže opasne supstance 1 1 0
19 02 99 otpadi koji nisu drugačije specificirani 1 1 0
19 03 stabilizovani/solidifikovani otpadi 1 1 0
19 03 04* otpadi označeni kao opasni, delimično stabilizovani 1 1 0
19 03 05 stabilizovani otpadi drugačiji od onih navedenih u 19 03 04 1 1 0
19 03 06* otpadi označeni kao opasni, solidifikovani 1 1 0
19 03 07 solidifikovani otpadi drugačiji od onih navedenih u 19 03 06 1 1 0
19 04 ostakljen (vitrifikovan) otpad i otpadi nastali u procesu vitrifikacije 1 1 0
19 04 02* leteći pepeo i ostali otpadi od tretmana dimnog gasa 1 1 0
19 04 03* čvrsta faza koja se nije vitrifikovala 1 1 0
19 07 procedne vode iz sanitarnih deponija 1 1 0
19 07 02* procedne vode iz sanitarnih deponija koje sadrže opasne supstance 1 1 0
19 08 otpadi iz pogona za tretman otpadnih voda koji nisu drugačije specificirani 1 1 0
19 08 01 otpad od mehaničkog razdvajanja na rešetkama 1 1 0
19 08 02 otpad sa peščanog filtera 1 1 0
19 08 05 muljevi od tretmana urbanih otpadnih voda 1 1 0
19 08 06* zasićene ili potrošene jonoizmenjivačke smole 1 1 0
19 08 07* rastvori i muljevi iz regeneracije jonoizmenjivača 1 1 0
19 08 08* otpad sa membranskog sistema koji sadrži teške metale 1 1 0
19 08 09 smeše masti i ulja iz separacije ulje/voda koje sadrže samo jestiva ulja i masnoće 1 1 0
19 08 10* smeše masti i ulja iz separacije ulje/voda drugačije od onih navedenih u 19 08 09 1 1 0
19 08 11* muljevi koji sadrže opasne supstance iz biološkog tretmana industrijske otpadne vode 1 1 0
19 08 12 muljevi iz biološkog tretmana industrijske otpadne vode drugačiji od onih navedenih u 19 08 11 1 1 0
19 08 13* muljevi koji sadrže opasne supstance iz ostalih tretmana industrijske otpadne vode 1 1 0
19 08 14 muljevi iz ostalih tretmana industrijske otpadne vode drugačiji od onih navedenih u 19 08 13 1 1 0
19 08 99 otpadi koji nisu drugačije specificirani 1 1 0
19 10 otpadi od sitnjenja otpada koji sadrže metal 1 1 0
19 10 03* laka frakcija i prašina koje sadrže opasne supstance 1 1 0
19 10 05* ostale frakcije koje sadrže opasne supstance 1 1 0
19 11 otpadi iz regeneracije ulja 1 1 0
19 11 01* istrošena filterska glina 1 1 0
19 11 02* kiseli katrani 1 1 0
19 11 03* tečni otpadi na bazi vode 1 1 0
19 11 04* otpadi od čišćenja goriva bazama 1 1 0
19 11 05* muljevi iz tretmana otpadnih voda na mestu nastajanja koji sadrže opasne supstance 1 1 0
19 11 06 muljevi iz tretmana otpadnih voda na mestu nastajanja drugačiji od onih navedenih u 19 11 05 1 1 0
19 11 07* otpadi od prečišćavanja dimnih gasova 1 1 0
19 11 99 otpadi koji nisu drugačije specificirani 1 1 0
19 12 otpadi od mehaničkog tretmana otpada (npr. sortiranja, drobljenja, kompaktiranja i paletizovanja) koji nisu drugačije specificirani 1 1 0
19 12 01 papir i karton 1 1 0
19 12 02 metali koji sadrže gvožđe 1 1 0
19 12 03 obojeni metali 1 1 0
19 12 04 plastika i guma 1 1 0
19 12 05 staklo 1 1 0
19 12 06* drvo koje sadrži opasne supstance 1 1 0
19 12 07 drvo drugačije od onog navedenog u 19 12 06 1 1 0
19 12 08 tekstil 1 1 0
19 12 09 minerali (npr. pesak i kamen) 1 1 0
19 12 10 sagorljivi otpad (gorivo dobijeno iz otpada) 1 1 0
19 12 11* drugi otpadi (uključujući mešavine materijala) od mehaničkog tretmana otpada koji sadrže opasne supstance 1 1 0
19 12 12 drugi otpadi (uključujući mešavine materijala) od mehaničkog tretmana otpada drugačiji od onih navedenih u 19 12 11 1 1 0
19 13 otpadi od remedijacije zemljišta i podzemnih voda 1 1 0
19 13 01* čvrsti otpadi od remedijacije zemljišta koji sadrže opasne supstance 1 1 0
19 13 03* muljevi od remedijacije zemljišta koji sadrže opasne supstance 1 1 0
19 13 05* muljevi od remedijacije podzemnih voda koji sadrže opasne supstance 1 1 0
19 13 07* tečni otpadi na bazi vode i vodeni koncentrati od remedijacije podzemnih voda koji sadrže opasne supstance 1 1 0
20 Komunalni otpadi (kućni otpad i slični komercijalni industrijski otpadi), uključujući odvojeno sakupljene frakcije 1 1 0
20 01 odvojeno sakupljene frakcije (izuzev 15 01) 1 1 0
20 01 01 papir i karton 1 1 0
20 01 02 staklo 1 1 0
20 01 10 odeća 1 1 0
20 01 11 tekstil 1 1 0
20 01 13* rastvarači 1 1 0
20 01 14* kiseline 1 1 0
20 01 15* baze 1 1 0
20 01 17* foto-hemikalije 1 1 0
20 01 19* pesticidi 1 1 0
20 01 25 jestiva ulja i masti 1 1 0
20 01 26* ulja i masti drugačiji od onih navedenih u 20 01 25 1 1 0
20 01 27* boja, mastila, lepkovi i smole koji sadrže opasne supstance 1 1 0
20 01 28 boja, mastila, lepkovi i smole drugačiji od onih navedenih u 20 01 27 1 1 0
20 01 29* deterdženti koji sadrže opasne supstance 1 1 0
20 01 30 deterdženti drugačiji od onih navedenih u 20 01 29 1 1 0
20 01 31* citotoksični i citostatični lekovi 1 1 0
20 01 32 lekovi drugačiji od onih navedenih u 20 01 31 1 1 0
20 01 34 baterije i akumulatori drugačiji od onih navedenih u 20 01 33 1 1 0
20 01 36 odbačena električna i elektronska oprema drugačija od one navedene u 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35 1 1 0
20 01 37* drvo koje sadrži opasne supstance 1 1 0
20 01 38 drvo drugačije od onog navedenog u 20 01 37 1 1 0
20 01 39 plastika 1 1 0
20 01 40 metali 1 1 0
20 01 41 otpadi od čišćenja dimnjaka 1 1 0
20 01 99 ostale frakcije koje nisu drugačije specificirane 1 1 0